ЗАПИСНИК са седнице изборне скупштине РАПС

ЗАПИСНИК
са седнице Изборне скупштине
„РАЗВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ“ (у даљем тексту: РАПС)

Седница је одржана дана 18.06.2019. године у просторијама Пољопривредног факултета Земун, ул.
Немањина бр. 6, са почетком у 11:30 а завршена је у 13:00 часова.
Присутни чалнови РАПС-а су били: Академик проф. Др Михаило Остојић, академик проф. Др Мића
Младеновић, акдемик проф. Др Драго Цвијановић, академик проф. Др Небојша Марковић, академик проф. Др
Радован Пејановић, академик проф. Др Горица Цвијановић, академик др Милош Станковић, академик мр
Владислав Пауновић.
Електронски гласали: академик проф. Др Зорица Васиљевић, академик проф. Др Десимир Кнежевић, академик
проф. Др Снежана Коматина, академик проф. Др Ненад Ђурић, академик проф. Др Зоран Марковић, академик Др
Ратко Ковачевић, академик проф. Др Александар Пауновић, академик проф. Др Гордана Дозет, и дописни чан
академоје др Гордана Радовић.
Академик проф. Др Михаило Остојић, председник Скупштине РАПС-а, пре званичног отаврања ове Изборне
Скупштине, замолио је да се договоримо око начина рада. Наиме, значајан број чланова РАПС-е се јавио да из
оправданих разлога не може присуствовати Изборној Скупштини али да се слажу и гласају „ЗА“ за све тачке
дневног реда ове Скупштине. Акадмеик Остојић је предложио, да се саберу гласови присутних чланова РАПС-а и
оних чланова РАПС-а који су електронски гласали, како би одлуке Изборне Скупштине биле пуноважне. Сви
пристни чланови су подржали предлог. Уследило је гласање и сви присутни чланови РАПС-а, једногласно су
прихватили предлог.
На предлог Академика проф. др Михаила Остојића, једногласно је изабрано радно председништво Изборне
скупштине РАПС-а, у саставу Академик проф. др Михаило Остојић, председник радног председништва и
Академик проф. др Драго Цвијановић и проф. др Мића Младеновић као чланови радног председништва.
Приступило се разматрању и усвајању дневног реда са предложених 8 тачака и то:
1. Предлог и избор записничара и два оверивача записника;
2. Извештај о раду УО РАПС-а, за 2018.годину и план рда УО РАПС-а за 2019.годину;
3. Извештај о раду РАПС-а за 2018.годину и плана рада РАПС-а за 2019.годину;
4. Разматрање и усвајање финансијског извештаја РАПС-а за 2018.годину и финансијског плана за
2019.годину;
5. Избор председника, потпредседника и генералног секретара Скупштине РАПС-а;
6. Избор органа РАПС-а
6.1. Председника и потпредседника РАПС-а,
6.2. Преседника, потпредседника и чланова Научног савета,
6.3. Преседника, потпредседника и чланова Управног одбора,
6.4. Преседника, потпредседника и чланова Надзорног одбора,
6.5. Преседника, потпредседника и чланова Комисије за пријем нових чланова,
6.6. Преседника, потпредседника и чланова Комисије за награде и одликовања,
6.7. Преседника, потпредседника и чланова Суда части;
7. Пријем нових чланова РАПС-а;
8. Разно;

Преседавајући је дао на дискусију предложени дневни ред који је без дискусије једногласно усвојен, након чега се
почело са радом по тачкама дневног реда.
Ад-1. За записничара је предложен и једногласно изабран академик др Милош Станковић, а за овериваче
записника академик мр Владислав Пауновић и академик проф. др Небојша Марковић.
Ад-2. По другој тачки дневног реда, академик проф. Др Мића Младеновић, поднео је детаљан Извештај о раду
УО РАПС-а (који је саставни део овог записник). Академик проф. Др Радован Пејановић, предложио је да се у
току године уради „Зборник радова“ чланова РАПС-а. Након краће диксусије приступило се гласању који је
једногласно усвојен.
Ад-3. Преседавајући је отворио трећу тачку дневног реда везану за разматрање и усвајање Извештај о раду РАПС-
а за 2018.годину и плана рада РАПС-а за 2019.годину. Извештај је подено председник РАПС-а, академик проф.
Др Драго Цвијановић (који је саставни део овог записник). После краће диксусије приступило се гласању који је
једногласно усвојен.
Ад-4. По четвртој тачки дневног реда, разматран је финансијског извештаја РАПС-а за 2018. годину и
финансијски план за 2019.годину. Извештај је подено председник РАПС-а, академик проф. Др Драго Цвијановић,
који је, после краће дискусије једногласно и усвојен. (Сасатавни део овог записника су сви обрасци зваршног
рачуна, који су и на сајту АПР-а.)
Ад-5. Приступило се избору председника, потпредседника и генералног секретара Скупштине РАПС-а. За
председника је предложен проф. др Михаило Остојић. Гласањем је констатовано да је он једногласно изабран,
након чега се захвалио на поверењу. За потпредседника Скупштине предложен је и једногласно изабран проф.др
Драган Шефер. За генералног скретара Скупштине предложен и једногласно изабрана проф. др Јелена
Миочиновић.
Ад-6. Председник Скупштине отворио је шесту тачку дневног реда Избор органа РАПС-а.
Ад-6.1. За председника РАПС-а предложио је да се поново изабере проф. Др Драго Цвијановић. Након карће
дискусије приступило се гласању, академик Цвијановић је једногласно изабран за председника РАПС-а. За
потпредесдника је предложен проф. Др Никола Милинић, који је једногласно и изабран.
Ад-6.2. Након тога приступило се избору преседника, потпредседника и чланова Научног савета. За председника
предложен је академик проф. др Снежана Коматина, која је једногласно изабрана. За потпредседника је
предложен академик проф. др Љубиша Тописировић, који је једногласно изабран, а за чланове Научног савета
предложени су академик проф. др Зоран Марковић, академик проф. др Небојша Марковић и академик проф. др
Михаило Остојић, који су једногласно изабрани.
Ад.6.3. Предлог да академик проф. др Мића Младеновића буде председник Управног одбора је једногласно
усвојен. За потпредседника Управног одбора једногласно је изабрана проф. др Зорица Васиљевић. Једногласном
одлуком изабрани су и чланови Управног одбора и то: дописни члана академије проф. др Јелена Миочиновић – по
функцији, академик проф. др Снежана Коматина, академик проф. др Небојша Марковић, академик проф. др
Александар Пауновић и академик др Милош Станковић.
Ад-6.4. За председника Надзорног одбора једногласно је изабран академик проф. Др Ненад Ђурић, за
потпреседника академик проф. др Милан Почуча, а за члана академик мр Владислав Пауновић.
Ад-6.5. Академик проф. др Радован Пејановић једногласно је изабран за председника Комисије за пријем нових
чланова, за потпредседника проф. др Војислав Тркуља, а за сталног члана проф. др Горица Цвијановић.
Ад-6.6. Једногласном одлуком за председника Комисије за награде и одликовања изабран је проф. др Јово
Стојчић, за потпредседника проф. др Десимир Кнежевић, а за члана проф. Др Александар Пауновић.
Ад-6.7. За преседника Суда части једногласно је изабрана академик др Даница Мићановић, за потпреседника
академик др Саша Петровић, проф, а за члана академик проф. др Ненад Ђурић.
Ад-7. По тачки 7 реферисао је председник комисије за пријем нових чланова Академик проф. др Радован
Пејановић. Комплетну процедуру пријема прошли су: проф. Др Зоран Његован, и проф. Др Горан Максиовић.
Након краће дискусије донете су једногласне одлуке да се у РАПС-а приме нови академици и то: проф. Др Зоран
Његован, професор Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду и проф. Др Горан Максимовић,
професор Пољопривредног факултета у Лешку, Универзитета у Приштини. (саставни део овог запсиника су
приступнице и Биографије и библиографије колега Његована и Максимовића).
Ад-8. Под тачком 8 договорено је да се сви чланови РАПС-а, активније укључе у рад и активности, које РАПС-е
организује или иницира.

 

У Београду 19.06.2019.године

Записник водио: Председник Скупштине РАПС
др Милош Станковић проф. др Михаило Остојић

Оверавачи записника:
Академик мр Владислав Пауновић и
Академик проф. др Небојша Марковић.