Веселинка М. Зечевић

VeselinkaИме и презиме: Веселинка М.Зечевић

Датум рођења: 26.09.1963.године

Титула: Доктор пољопривредних наука

Научно звање: редовни професор и научни саветник

E-mail: joca@kg.ac.rs

 

 1. Образовање:
 • Рођена је 26. септембра 1963. године у Брзави, општина Бијело Поље, Црна Гора. Основну школу је завршила у Затону, а средњу у Бијелом пољу.
 • Ратарски одсек, на Пољопривредном факултету у Земуну, уписала је школске 1981/82. године, а дипломирала 04. фебруара 1986. године, са просечном оценом у току студија 8,7 Дипломски рад био је из области Оплемењивања биљака на тему: “Анализа родности нових хибрида кукуруза Института за кукуруз у 1984. години”.
 • Године 1986. уписала је Последипломске студије на Ратарском одсеку Пољопривредног факултета у Београду, група Семенарство. Након положених испита, дана 03.10.1991. године одбранила је магистарски рад под насловом: “Проучавање утицаја степена зрелости семена озиме пшенице на његову биолошку и пољопривредну вредност”.
 • Дана 18. децембра 1992. године, (број: 941/3-2) стиче научно-истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК.
 • Докторску дисертацију одбранила је 15. новембра 1996. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду, на Катедри за оплемењивање биљака, под насловом: “Генетичка идентификација различитих сорти озиме пшенице (Triticum aestivum ssp. vulgare)”.
 • Дана 26. фебруара 1997. године (број: 06-00-6/764) стиче научно звање НАУЧНИ САРАДНИК.
 • Дана 19. јуна 2002. године (број: 06-00-6/1901) стиче научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК.
 • Дана 11. јула 2007. године (број: 06-00-69/222) стиче научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК.
 • Дана 28. маја 2008. године (број: 679/08) изабрана је за РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА на Факултету за биофарминг у Бачкој Тополи, Мегатренд универзитет Београд.
 1. Професионално искуство:

У сталном радном односу је од 09. маја 1988. године. У Институту СРБИЈА, Центру за стрна жита Крагујевац, радила је 20 година и стекла сва научна звања, а од 28. маја 2008. године стално је запослена на Факултету за биофарминг Мегатренд универзитета у Бачкој Тополи, у звању редовног професора.

 1. Научна, иновативна и стручна делатност:

У магстарској тези, докторској дисертацији и радовима објављеним у домаћим и страним научним часописима и презентираним на научним скуповима националног и међународног значаја, бави се оплемењивањем стрних жита, посебно оплемењивањем пшенице на принос и технолошки квалитет. Проучава и генетичке основе технолошког квалитета и приноса пшенице, варијабилност и еколошку стабилност компоненти приноса и технолошког квалитета пшенице, изучава квалитет семена стрних жита у зависности од исхране и технологије производње. Бави се и проучавањем производње алтернативних врста жита у органској и конвенционалној производњи.

Као аутор/коаутор, објавила је преко 270 библографских јединица, које су цитиране у домаћој и страној научној и стручној литератури. Коаутор је 4 сорте пшенице.

Била је ангажована у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката (16), у својству руководиоца истраживачког тима и члана истраживачких тимова, у земљи и иностранству, између осталог:  „Истраживања стрних жита у циљу повећања генетског потенцијала родности и квалитета и даљег унапређења производње, тема: Испитивање квалитета зрна и брашна нових линија пшенице”; „Генетичка, физиолошка и еколошка истраживања стрних жита, потпројекат Е.1201А, тема: Наслеђивање компоненти квалитета код пшенице“; „Развој савремених технологија гајења стрних жита, потпројекат С.4.02.37.435, тема: Могућност коришћења мешавина пшенице, ражи и тритикалеа за производњу хлеба за посебне намене“; „Агробиолошка, биохемијска и екофизиолошка истраживања у ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству (12.Е.05), теме: Утврђивање полиморфности гена и генетичке дивергентности генотипова стрних жита и Проучавање и искоришћавање генетичких ресурса стрних жита“; „Унапређење производње стрних жита – ЕВБ: С.4.18.39.0109, тема: Оплемењивање и стварање нових сорти стрних жита високог технолошког квалитета“; „Варијабилност глијадинских алела код домаћих сорти пшенице, тема: Генетичке основе технолошког квалитета пшенице“ (Центар САНУ Универзитета у Крагујевцу, 1998-2002); „Стрна жита-оплемењивање и напредне технологије гајења за побољшање приноса и квалитета хране-ТР 6893.Б, тема: Изучавање технолошког квалитета пшенице, тритикалеа и ражи“; „Испитивање нових технологија употребе стрних жита – ТР ИП 451-01-02960/2006-15, тема: Карактеризација генотипова и изналажење технологија производње стрних жита за добијање нових врста брашна“; „Развој нових технологија за унапређење производње стрних жита, теме: Проучавање технолошког квалитета стрних жита у зависности од начина исхране, густине сетве и еколошких услова и Изучавање мешавина брашна нових сорти пшенице, тритикалеа и ражи“; „Унапређење одрживости и конкурентности у органској биљној и сточарској производњи применом нових технологија и инпута, ТР 31031 (МНТР Р. Србије, 2011-2014)“; „Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима, ТР 31092 (МНТР Р. Србије, 2011-2015)“.

Учествовала је на ИПА пројекту са Мађарском: Improvement of cereal for conventional production and biofarming, пројектни задатак ″Organic Production of Cereals and Pseudocereals (IPA project Hungary-Serbia), Registry number: B40/4-764/2011/K/3, Application ID: HUSRB/1002/214/045; Call for Proposals ID: HUSRB/1002.

 1. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:
 • Члан је Развоје Академије Пољопривреде Србије (РАПС)
 • Члан је Друштва генетичара Србије
 • Члан је Друштва семенара и селекционера Србије
 • Члан је Балканске еколошке асоцијације (Б.ЕН.А.)
 1. Остало:
 • Била је председник комисије или члан за избор у научно-истраживачка и наставна звања.
 • Била је ментор, председник и члан комисије за оцену пријаве и одбрану дипломских радова, мастер радова и докторских дисретација на Факултету за Биофарминг.
 • Учествовала је на домаћим и међународним конференцијама, симпозијумима и конгресима више од 40 пута. Цитирана је више од 150 пута у часописима националног и међународног значаја.
 • Учествовала је у дефинисању и реализацији програма међународних и домаћих конфернција. Била је рецензент зборника радова са скупова међународног и националног значаја и националних пројеката. Урадила је рецензије више радова за међународне и националне научне часописе, као што су: Journal of Plant Breeding and Crop Science, African Journal of Agriculture Research, African Journal of Biotechnology, Polish Journal of Natural Science, Kragujevac Journal of Science, Journal of Agricultural Sciences, Ратарство и повртарство, Хемијска индустрија.

Поседује добро знање енглеског, а служи се руским језиком.

Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција у земљи и иностранству.

Удата је, има супруга и три сина.