С Т А Т У Т

Удружења

„РАЗВОЈНА АКАДЕМИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ“

  

Београд, Април 2015. године

ОБЛАСТ ОСТВАРИВАЊА ЦИЉЕВА

Члан 1.

Удружење “Развојна академија пољопривреде Србије“ (у даљем тексту Академија), оснива се као неполитичко и непрофитно научно удружење грађана на неодређено време ради остваривања циљева развоја и примене нових стваралачких идеја и њихове реализације из области пре свега пољопривреде, технике, технологије, јавног здравља, науке и просвете. 

ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ

Члан 2.

Циљеви Академије  су:

 1. Препознавање, откривање,развијање, подстицање, усмеравање, окупљање и организовање иновацијских потенцијала ради стварања нових оригиналних производа, процесне опреме, технологија, услуга, открића и организацијских решења утемељених на научном знању  а тежишно усмерених за развој наше пољопривреде, здравља и просвете способних и одрживих у условима савремене конкуренције и очувања културних вредности српског народа.
 2. Пружањестручне, односно научно иновативне подршке, пре свега за развој и унапређење пољопривреде, здравља и просвете којим ће се постизати већи резултати у дотичним областима.
 3. Организовањеи подстицање креативне и иновационе  снаге у правцу израде, подршке и реализације оних иновационих програма који ће са малим улагањима остварити виши степен запошљавања у пољопривредним задругама и прерђивачким капацитетима, допринети побољшању општег стања здравља и услова живота,  ревитализацији морала и просвете, а све у циљу ефикасног супротстављања бројним кризама у којима се као држава, народ и друштво налазимо.
 4. Развијањесвести и знања о важности  иноваторства  за свеукупни пољопривредни развој, заштити здравља и околине, подизања животног стандарда и општег културног напретка друштва .
 5. Предлагањеи стварање правног оквира који ће бити усаглашен са европским прописима и штитити наша достигнућа на пољу интелектуалне својине.
 6. Јачање свести и одговорности иновационих ствараоца за потребом усвајања индустријских, процесних, квалитативних, заштитних и других стандарда, у циљу усклађивања техничких и административних норми.
 7. Афирмисање значаја морала и духа части у држави и друштву кроз развијање просвете, родољубља, плодоносног рада и свеопште слоге уз ангажовање и помоћ нашег расејања.
 8. Праћење токова иновационих и научних достигнућа по тежишним областима нашег ангажовања.
 9. Остваривање коректне везе са државним органима, научним и културним институцијама, привредним коморама, нашим расејањем, предузећима и удружењима послодаваца, као и другим субјектима заинтересованим за иноваторство и његову примену и афирмацију.
 10. Обезбеђење друштвене подршке научног проналазаштва, иноваторства и креативних потенцијала на плану подстицаја, признања и награђивања за плодотворна дела.

Члан 3.

Задаци Академије су:

 1. Предузимањеорганизационе, кадровске, стручне,промотивне и друге мере за стваралачки и плодоносан  рад својих чланова.
 2. Праћење проналазачких ииновацијскиха достигнућа у земљи и свету, и у том смислу обогаћивање активности и стваралачког духа својих чланова.
 3. Залагање преддржавним органима и институцијама за побољшање и уважавање научног иновацијског потенцијала и његовог доприноса развоју привреде и побољшању социјалног стања у држави и друштву,
 4. Организовање научних скупова, округлих столова и трибина по актуелним темама. Издавање стручних часописа, билтена и научних и стручних чланака.
 5. Образовање сајта на интернету на којем треба достојно представљати Академију са њеним активностима и комуникацијама са јавношћу и сродним организацијама, друштвима и асоцијацијама.
 6. Активно учествовање у предлагању измена и допуна прописа из домена иноваторства у привреди, економији, пољопривреди, заштити околине, јавном здрављу и просвети.
 7. Пружање помоћи кроз примену иновационих и савремених технологија у подручјима угроженим елементарним непогодама.
 8. Указивање члановима Академије достојно поштовање, за њихов целокупни успешни научни, иноваторски и оригинално стваралачки рад, идеје и стремљења.
 9. Кроз активности чланства Академије у примерном и достојном духу проношење, одржавање и развијање осећања поштовања и љубави према отаџбини, народу и грађанима Србије.
 10. Афирмисање, подстицање и развијање веза и активности нашег расејања у реализацији циљева и задатака Академије.

Члан 4.

Наведене циљеве и задатке Академија може остварити радом и доприносом својих чланова, али и сарадњом са другим привредним и научно истраживачким субјектима. За остваривање наведених задатака Академија ће организовати одељења, тимове, комисије и друга радна тела.

Члан 5.

Академија ће своју организацију прилагодити потребама, циљевима и задацима што ће утврдити посебним актом о организацији и начину рада.

Члан 6.

Академија ће програмом активности утврдити годишње задатке и њихову реализацију, организовати вођење потребне евиденције о чланству, иновацијама, финансијским средствима, наградама, признањима и другим делатностима.

Члан 7.

Академија ће по потреби тражити или пружити стручну и другу помоћ Министарставима, Савезу проналазача Републике Србије и Републичкој привредној комори, Привредној комори Београда, Покрајинским Привредним коморама, Регионалним привредним коморама, Задужним савезима, као и другим одговарајућим организацијама и институцијама Републике Србије. 

НАЗИВ И СЕДИШТЕ

Члан 8.

Назив удружења је “РАЗВОЈНА АКАДЕМИЈА ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ“.

Назив на Руском језику: АКАДЕМИЯ ПО РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА СЕРБИИ.

Назив на енглеском језику је „DEVELOPMENTAL ACADEMY OF AGRICULTURE OF SERBIA“.

Скраћени назив Академије је: РАПС

Седиште Академије  је у Београду, ул. Кнеза Милоша бр. 12, 11000 Београд

Академија своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 9.

Академија има својство правног лица а Статут ступа на снагу даном  уписа у Агенцији за привредне регистре Републике Србије.

Члан 10.

Академија има  свој печат округлог облика.

У кругу печата налази крст са четири симбола из области ангажовања Академије. По ободу печата је текст на српском  језику ћириличним писмом Развојна академија пољопривреде Србије.

Академија има свој Лого, амблем и заставу /жуто, зелено и плаве боје/. Застава је тробојка са амблемом на средини.

Слава Академије су Св. Тројице.

Члан 11.

Академија може да се учлањује у домаће и међународне организације које се баве сличним или истим активностима, затим научним, привредним и другим облицима иноваторства, стварањем и заштитом интелектуалне својине, а у складу са одредбама овог Статута. 

ЧЛАНСТВО

Члан 12.

Чланови Академије  могу бити:

 1. Грађани чијасу научна дела и иновације на оригиналан начин остварили нова, или су побољшала својства постојећих производа, односно процесне опреме, или су дала резултат у виду тржишно прихватљивог и конкурентски одрживог производа или услуге;
 2. Научни радници који имају научно и/или наставно звање од стране надлежног Министарства и/или Универзитета.
 3. Научни радници и ствараоци уиностранству који су дали допринос проналазаштву и иноваторству у домицилној земљи;
 4. Научни радници који су у области културе и просвете остварили запажена дела значајна за морални, социјални, духовни и образовни напредак нашег народа и друштва, и за своја дела добили одговарајућа признања.
 5. Научни радници који су из других области, али део својих истраживања су усмерили у област рада наше Академије.

Члан 13.

Члан Академије мора бити личност од угледа и поштовања у својој социјалној и научној средини, са осведоченим културним и родољубивим осећањима према нашој земљи и народу како овде и окружењу, тако и према расејању.

Члан Академије не може бити личност која је правоснажно осуђивана за кривично дело или се против ње води кривични поступак, осим лица осуђених за дело које повлачи условну казну.

Члан. 14

Чланство у Академији  стиче се по одлуци о пријему, при чему је између осталог неопходно испуњавање бар једног од услова из члана 12. и 13. и ставова члана 14., приступна беседа и представљање дела, прихватање Статута и других нормативних аката Академије и потписивање приступнице.

Члан 15.

Академија  води књигу регистра својих чланова.  Сваком члану издаје повељу о чланству и академском звању, чланску карту на основу које се остварује право утврђено овим Статутом и другим нормативним актима Академије, као и значку.

Члан 16.

Права и обавезе  чланова Академије су:

 1. дабирају и да буду бирани у органе и тела Академије  и да редовно учествују у свим активностима на остваривању програмских циљева и задатака,
 2. дапо потреби и могућностима представљају своја достигнућа на седницама Академије, одборима и телима,
 3. да захтевају стручну и другу подршку Академије за реализацију својих иновација,
 4. дасвојим радом, знањем и угледом доприносе афирмацији и угледу Академије,
 5. дана време и одговорно испуњавају дате и прихваћене обавезе,
 6. даод органа Академије благовремено добијају потребне информације о њиховом раду, актуелном стању и планираним активностима,
 7. дапостављају питања и дају предлоге, мишљења и оцене и да због тога не могу да сносе дисциплинску одговорност,
 8. даактивно и  уз разумевање сарађују са колегама одржавајући у Академији достојне међуљудске односе,
 9. да поштују Етички кодекс Академије,
 10. дауредно извршавају својефинансијске обавезе (чланарину и сл.)
 11. дачувају тајност својих и туђих података у оквиру прописа и закона,
 12. дапо престанку одговарајуће дужности у органима Академије изврше примопредају дужности новоизабраном члану.

Члан 17.

Сви мандати трају четири године уз могућност још једног реизбора.

Члан 18.

Чланство у Академији  престаје:

 1. Подношењем захтева за иступање из чланства;
 2. Одлуком Суда части  Академије;
 3. Пресудомсуда да је правоснажно осуђен на казну затвора за тежа кривична дела;
 4. У случају смрти члана
 5. Престанкомрада Академије.

КАТЕГОРИЈЕ ЧЛАНСТВА

Члан 19.

Чланови Академије могу бити редовни, дописни и почасни. Комисија за пријем и Научни савет одређују ко је редовни, дописни или почасни члана Академије.

Чланови могу бити: индивидуални (физичка  лица) са пребивалиштем на територији Републике Србије, колективни (привредни субјекти, институти, факултети и сл.) заступани по овлашћеном лицу, страни и домаћи држављани који имају пребивалиште на територији друге државе.

Члан 20.

Носиоци права одлучивања су искључиво редовни чланови Академије.

Члан 21.

У Акадсемији у звању редовног члана може бити биран кандидат који испуњава услове из члана 12, тачке 1и  2 и/или 3.

Научни радници који су из других области такође могу бити бирани у звање редовног члана који испуњавају услове из члана 12, тачке 1, 2, 3 и 5.

За дописног члана  може бити примљен кандидат који је открио или реализовао иновације и постигао резултате описане у члану 12., тачка 1 и члана 13. овог Статута.

Превођење у редовног члана остварује се по стицању једног од услова из члана 12. Статута, односно на предлог Комисије за пријем и Научног савета Академије.

Члан 22.

За почасног члана  може бити изабран грађанин Републике Србије или страни држављанин који је својим угледом, радом, знањем, залагањем или финансијски, материјално и технички помогао Академију или на други начин дао значајан допринос афирмацији и подизању улоге и значаја Академије.

Почасни члан добија  почасну повељу и почасну чланску карту Академије, али не учествује у управљању Академијом.

Члан 23

Пријем чланова  уређује се посебним правилником.

Чланови оснивачи Академије обавили су тај посао приликом приступања и потписа оснивачке изјаве, па нису у обавези да своју веродостостојност доказују у неким поновљеним поступцима.

Сви оснивачи Академије су редовни чланови.

ОРГАНИ АКАДЕМИЈЕ

Члан 24.

Органи Академије  су:

 1. Скупштина,
 2. Председник,
 3. Научни савет
 4. Управни одбор,
 5. Надзорни одбор,
 6. Комисија за пријем нових чланова,
 7. Комисија за награде и одликовања, и
 8. Суд части.

Члан 25.

Скупштина Академије је највиши орган управљања. Бира се из састава редовних чланова. Броји укупно 31 члан.

Члан 26.

Одлуком Скупштине  Академије могу се основати и  друга стална или помоћна радна тела, стручне комисије, одбори и стручна служба Академије.

Члан 27.

Скупштина Академије доноси програм рада у року од 30 дана од дана уписа у АПР Републике Србије.

Члан 28

Скупштина Академије  обавља следеће послове:

 1. доносиплан и  програм рада;
 2. усваја Статут, као и измене и допуне Статута;
 3. усваја друге опште акте Академије;
 4. разматра и усваја, најмање једном годишње, извештај Управног одбора;
 5. одлучује о статусним променама и престанку рада Академије;
 6. одлучује о удруживању у савезе и друге асоцијације у земљи и иностранству;
 7. разматра и усваја финансијски план и извештај;
 8. доноси друга нормативна акта и то: Правилник о организацији и начину рада, Правилник о раду Научног савета, Управног и Надзорног одбора, Суда части, Комисије за пријем нових чланова и Комисије за награде и одликовања;
 9. бира и разрешава Председника, Подпредседника и Генералног секретара Академије, Председника и потпредседника Скупштине, председника, потпредседника и чланове Научног савета, Управног и Надзорног одбора, Суда части, Комисије за пријем нових чланова и Комисије за награде и одликовања;
 10. верификује на предлог Комисије, а по одлуци Научног савета, пријем нових чланова Академије;
 11. даје годишњу оцену рада Председника Академије и осталих органа Скупштине.

Члан 29.

Седнице Скупштине заказује Председник или у његовом одсуству, а по овлашћењу и Генерални секретар, уз предлог дневног реда, најмање 10 дана пре заказаног термина. Изузетно у хитним и неодложним случајевима се може сазвати телефонски или мејлом.

Скупштина заседа редовно једном годишње.

Ванредно заседање може иницирати Председник, Управни одбор, или 1/3 чланова  Скупштине, при чему иницијатива мора бити образложена и предложен дневни ред са потребним материјалима за расправу.

Сазивач ванредног  заседања заказује скупштину најкасније у року од 30 дана од дана поднесене иницијативе.

Члан 30.

Скупштина одлучује на седницама јавним гласањем.

Изузетно Скупштина може одлучити да се о појединим питањима гласа тајно.

За пуноважно одлучивање потребно је да Скупштини присуствује најмање једна половина чланова Скупштине.

Скупштина одлучује већином присутних чланова Скупштине.

Изузетно од претходног става, Скупштина одлучује двотрећинском већином присутних чланова приликом доношења и измена Статута, избору Председника, Генералног секретара и Подпредседника, Надзорног одбора и престанка рада Академије.

Члан 31.

Скупштина бира свог Председника, Потпреседника и Генералног секретара.

Члан 32.

Научни савет је највише научно и саветодавно тело Академије. Броји 5 чланова.

Скупштина Академије бира и разрешава Председника, подпредседника и чланове Научног  одбора. Има одлучујућу улогу при пријему нових чланова и изградњи угледа и ауторитета Академије.

Члан 33.

Управни одбор је извршни орган Скупштине. Броји 7 чланова.

Скупштина Академије бира и разрешава Председника, подпредседника и чланове Управног одбора. Генерални секретар је по функцији члан Управног одбора.

Члан 34.

Управни одбор пуноважно одлучује ако је на седници присутна већина од укупног броја чланова.

Одлуке се доносе већином гласова.

Седнице Управног одбора сазива Председник УО по својој иницијативи или на предлог Председника академије, Генералног секретара или већине чланова овог органа.

Седницама председава Председник, а у његовом одсуству  подпредседник.

Члан 35.

Управни одбор врши следеће послове:

 1. Са Председником Академије, руководи радом Академије између два заседања Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Академије
 2. Доноси Одлуке у надлежности Скупштине, које је у обавези потврдити на првој седници Скупштине.
 3. припремапредлоге измене и допуне Статута, Програма рада, правилника и других аката;
 4. припремапредлоге одлука које доноси Скупштина;
 5. подноси извештај освом раду Скупштини пред свако заседање;
 6. оснивапомоћна тела и даје им задатке;
 7. доноси одлуке о материјалним трошковима Академије;
 8. обављаи друге  послове које му одреди Скупштина;
 9. за свој рад одговара Председнику Академије и Скупштини Академије.

Члан 36.

Скупштина Академије бира и разрешава Председника и подпредседника Академије. Председник Академије  има следећа задужења:

 1. заступа и представља Академију;
 2. стара се о извршењу одлука Скупштине, Научног савета. Управног одбора и других органа Академије;
 3. организује сарадњу са другим удружењима, организацијама, институцијама и органима у земљи и иностранству;
 4. учествује у реализацији, подноси иницијативе и предлоге за измене и допуне нормативних аката и других одлука;
 5. располаже са финансијским и другим средствима Академије;
 6. одговара за законитост, исправност и потписује сва документа у сарадњи са трећим лицима

Председник за свој рад одговара Скупштини, а у раду је самосталан и одговоран је за законитост рада Академије. У извршавању својих одлука Председник издаје упутства и налоге и доноси решења.

Председника у одсутности замењује Подпредседник.

Члан 37.

Генерални секретар је (уз Председника Академије) овлашћени потписник Академије и излазне финансијске и дописне документације. У договору са Председницима Академије, Скупштине и Управног одбора припрема седнице. Прати и помаже извршење одлука Скупштине, Управног одбора и Научног савета, координира и усмерава рад комисија, оделења и других тела Академије.

Одговоран је за законитост рада администрације и управе.

Задужен је за економске, финансијске, правне и кадровске, организационе, медијске и друге послове који су му поверени.

Обавља и друге  послове планирања, руковођења, заступања и представљања Академије у оквиру овлашћења и задужења.

Генерални секретар за свој рад одговара Скупштини и Председнику Академије.

Члан 38.

Надзорни одбор броји 3 члана.

Скупштина Академије бира и разрешава Председника, подпредседника и члана Надзорног одбора.

Члан Надзорног одбора не може истовремено обављати друге извршне или руководеће функције.

Члан 39.

Надзорни одбор  врши следеће послове:

 1. контролише финансијско пословање Академије и о уоченим неправилностима, без одлагања, обавештава Председнике Академије,Скупштине и Управног одбора.
 2. подноси извештај на свакој седници Скупштине;
 3. делегираједног члана који присуствује седницама  Управног одбора без права гласа,
 4. обављаи друге  послове које му повери Скупштина  Академије.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова својих чланова.

Члан 40.

Комисија за пријем нових чланова има 5 чланова од којих су 3 стална и 2 члана из струке кандидата за пријем, у виду Ментора. Предлог одлуке доноси гласовима већином чланова.

Комисија свој посао обавља повремено у складу са Правилником о пријему нових чланова.

Комисија има Председника и подпредседника и сталног члана које бира и разрешава Скупштина.

Два повремена члана из струке кандидата бира УО Академије за сваког кандидата посебно.

Члан 41.

Комисија за награде  и одликовања има  3 члана. Председника и подпредседника бира и разрешава Скупштина. Обавља свој посао у складу са Правилником  о награђивању и одликовању. Комисија доноси одлуке већином гласова својих чланова. Скупштина Академије верификује одлуке Комисије.

Члан 42.

Суд части има 3 члана.

Скупштина Академије бира и разрешава председника, подпредседника и члана Суда части.

Суд части суди и пресуђује у складу са Правилником Суда части на основу поступака нарушавања норми Етичког кодекса Академије.

Члан 43.

Питање поверења органима Академије могу поставити:

 1. Скупштина;
 2. Научни савет;
 3. Управниодбор
 4. Председник,
 5. Најмање 1/3 чланова  Академије

Члан 44.

О поверењу органима Академије надлежни орган ће одлучити и то:

 • Скупштина најкасније на првојредовној седници,
 • Осталиоргани на првој редовној седници, а најкасније 30 дана од дана постављеног питања.

ОРГАНИЗАЦИОНИ  ОБЛИЦИ

Члан 45.

Академија може бити оснивач агенција, клубова, библиотека, јавних изложби, као и других субјеката у складу са законом.

Члан 46.

У оквиру Академије а по проиритету потреба организују се следећа Иновациона одељења  и то из области:

 1. ратарства и повртарства
 2. сточарства, лова и риболова
 3. воћарства и виноградарства,
 4. техничко-технолошке,
 5. био-органик производње,
 6. еколошке,
 7. шумарства и водопривреде,
 8. агроекономије, и
 9. агротуризма

Председнике и подпредседнике Иновационих одељења бира и разрешава Управни одбор а Скупштина Академије верификује на својој првој седници.

Председник иновационог одељења руководи одељењем, а одлуке доносе већином својих чланова. Подпредседник Иновационог одељења мења председника у одсуству.

Сваки члан Академије је и члан неког одељења у којем ради и делује. 

ЈАВНОСТ РАДА

Члан 47.

Академија  обезбеђује јавност рада:

 1. отвореношћу својих седница;
 2. оглашавањем на својим огласним табламау јавним гласницима и другим начином усменог и писменог комуницирања;
 3. посебнимјавним саопштењима у јавним гласницима и средствима;
 4. издавањем својих гласника , билтена, годишњака идругих публикација;
 5. отварањем сопственог сајтана интернету и другим погодним начинима информисања.

ПРЕСТАНАК  РАДА

Члан 48.

Академија може престати са радом:

 1. Одлуком Скупштине;
 2. Ако се њенброј чланова  смањи испод половине оснивачког броја чланова;
 3. Одлуком-решењем надлежног државног органа.

Ако наступе  наведени услови Председник Академије је дужан да у року од 15 дана од дана сазнања поднесе захтев за брисање из Регистра Академије надлежном органу.

У случају престанка  рада Академије, имовина ће се пренети на све њене редовне чланове. 

ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 49.

Академија ће се финансирати :

 1. Чланарином (приступном и годишњом);
 2. приходима од активности Академије у складу са Законом;
 3. добровољним прилозима правних и физичких лица
 4. из помоћи државних органа;
 5. из осталих прихода у складу са Законом.

Висину приступне чланарине за пријем нових чланова одређује Скупштина својом одлуком у текућој за наредну годину.

Висина годишње чланарине утврђује се Одлуком Управног одбора у текућој за наредну годину.

Пословање ће се водити у складу са позитивним законским прописима и финансијским планом Академије. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 50.

После усвајања овог Статута, Скупштина ће донети правилнике о раду одређене овим Статутом.

Рок за доношење правилника је шест месеци од доношења овог Статута.

Члан 51.

Иницијативу за измене и допуне овог Статута могу поднети:

 1. Научни савет;
 2. Управни одбор,
 3. Председник Академије,
 4. најмање 1/3 чланова Академије.

Иницијатива за измене доставља се Управном одбору. Усвојену иницијативу Управни одбор утврђује и даје предлог измена и допуна Скупштини на усвајање.

Члан 52.

Тумачење овог Статута даје УО на предлог Председника или Генерални секретар, а изворно Скупштина.

Члан 53

Овај Статут ступа на снагу и примењује се од дана уписа у Агенцији за привредне регистре. На сва питања која нису регулисана овим Статутом непосредно ће се примењивати Одредбе Закона о Удружењима.

Београд, 14.04.2015. године

 Председник Скупштине

Академик проф. др Михаило Остојић