Записник са оснивачке седнице

ЗАПИСНИК
са седнице Оснивачке скупштине
 „РАЗВОЈНЕ АКАДЕМИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ СРБИЈЕ“ (у даљем тексту: РАПС)

Седница је одржана дана 14.04.2015. године у просторијама Привредне коморе Београда, ул. Кнеза Милоша бр. 12, са почетком у  13:00 а завршена је у 15:00 часова.

На предлог колеге проф. др Драга Цвијановића, једногласно је изабрано радно председништво Оснивачке скупштине РАПС-а, у саставу др Ратко Ковачевић, председник радног председништва и др Даница Мићановић и проф. др Мића Младеновић као чланови радног председништва.

Приступило се разматрању и усвајању дневног реда са предложених 9 тачака и то:

 1. Предлог и избор радних тела (записничара и два оверивача записника), верификационе комисије ( председника и два члана);
 2. Задаци и циљеви удружења грађана „Развојне академије пољопривреде Србије“ и доношење акта о оснивању Академије;
 3. Разматрање и усвајање Статута удружења „Развојне академије пољопривреде Србије“;
 4. Избор председника, потпредседника и генералног секретара Скупштине РАПС-а;
 5. Избор органа РАПС-а
  • Председника и потпредседника РАПС-а,
  • Преседника, потпредседника и чланова Научног савета,
  • Преседника, потпредседника и чланова Управног одбора,
  • Преседника, потпредседника и чланова Надзорног одбора,
  • Преседника, потпредседника и чланова Комисије за пријем нових чланова,
  • Преседника, потпредседника и чланова Комисије за награде и одликовања,
  • Преседника, потпредседника и чланова Суда части;
 6. Разматрање и доношење Одлуке о учлањењу РАПС-а у Привредну комору Београда
 7. Разматрање и доношење Одлике о висини приступне чланарине за нове шланове РАПС-а;
 8. Разно;
 9. Закуска са дружењем.

Преседавајући је дао на дискусију предложени дневни ред који је без дискусије једногласно усвојен, након чега се почело са радом по тачкама дневног реда.

За записничара је предложен и једногласно изабран др Саша Петровић, а за овериваче записника мр Владислав Пауновић и проф. др Десимир Кнежевић.

За председника Верификационе комисије изабран је доц. др Бранко Михаиловић а за чланове ове комисије изабрани су проф. др Горица Цвијановић и доц. др Ненад Ђурић.

Председавајући др Ратко Ковачевић је замолио председника Верификационе комисије да сопшти бројно стање . Председник верификационе комисије г-дин Михаиловић је саопштио да од 39 чланова присуствује 23 члана Оснивачке скупштине РАПС-а (16 чланова су оправдано одсутни), те да су испуњени услови за рад. Саставни део овог записника је копија списка присутних чланова РАПС-а који су били на Оснивачкој скупштини.

По другој тачки дневног реда, након краће диксусије и указивања на основне циљеве и задатке РАПС-а приступило се гласању о оснивачком акту који је једногласно усвојен.

Преседавајући је отворио трећу тачку дневног реда везану за разматрање и усвајање Статута РАПС-а и дао на дискусију предлог текста Статута који је достављен члановима у радном материјалу. Проф. др Љубиша Тописировић је предложио да се у члану 50. дају рокови  за доношење Правилника, односно предложио је шест месеци од оснивачке скупштине да се ураде правилници. Након тога је обављено гласање  о усвајању предлога Статута са прихваћеним допунама и преседавајући је констатовао да је једногласно усвојен.

По четвртој тачки приступило се избору председника, потпредседника и генералног секретара Скупштине РАПС-а. За председника је предложен проф. др Михаило Остојић. Гласањем је констатовано да је он једногласно изабран, након чега је преузео председавање Скупштином. За потпредседника Скупштине предложен је и једногласно изабран проф.др Драган Шефер. За генералног скретара Скупштине предложен и једногласно изабран проф. др  Иван Милојевић.

Председник Скупштине отворио је пету тачку дневног реда и предложио да се за председника РАПС-а изабере проф. Др Драго Цвијановић. Упитао је присутне, имају ли неки други предлог. Након изјашњавања да нема другог предлога, приступило се гласању, колега Цвијановић је једногласно изабран за председника РАПС-а. За потпредесдника је предложен проф. Др Никола Милинић који је једногласно и изабран.

Након тога приступило се избору преседника, потпредседника и чланова Научног савета. За председника предложен је академик проф. др Васкрсија Јањић који је једногласно изабран. За потпредседника је предложен проф. др Љубиша Тописировић, који је једногласно изабран, а за чланове Научног савета предложени су  проф. др Зоран Марковић, проф. др Небојша Марковић и проф.др Михаило Остојић, који су једногласно изабрани.

Предлог да проф. др Мића Младеновића буде председник Управног одбора је једногласно усвојен. За потпредседника Управног одбора једногласно је изабрана проф. др Зорица Васиљевић.

Једногласном одлуком изабрани су и чланови Управног одбора и то: проф.др Иван Милојевић – по функцији, проф. др Снежана Коматина, проф. др Зоран Поповић, проф. др Александар Пауновић и мр Милош Станковић.

За предедника Надзорног одбора једногласно је изабрана проф. др Анка Врањеш-Поповић, за потпреседника проф. др Милан Почуча, а за члана доц. др Бранко Михаиловић.

Проф. др Радован Пејановић једногласно је изабран за председника Комисије за пријем нових чланова, за потпредседника проф. др Војислав Тркуља, а за сталног члана проф. др Душан Радивојевић.

Једногласном одлуком за председника Комисије за награде и одликовања изабран је проф. др Јово Стојчић, за потпредседника проф. др Десимир Кнежевић, а за члана  проф. Др Горица Цвијановић.

За преседника Суда части једногласно је изабран проф. др Виктор Недовић, за потпреседника др Саша Петровић, проф, а за члана доц. др Ненад Ђурић.

По тачки 6 након краће дискусије донета је једногласна одлука да се РАПС-а учлани у Привредну комору Београда.

По тачки седам донета је одлука, да чланарина за чланове осниваче буде 5.000,00 динара, а за новоучлањене чланове РАПС-а чланраина за учлањење да буде противдинарска вредност 100 евра по средњем курсу НБС на дан уплате.

Под тачком 8 договорено је да сви чланови пошаљу колеги Драгу Цвијановићу краћу биографију ради израде web сајта РАПС-а.

У Београду 14.04.2015.године

 

    Записник водио:                                                                                                Председник Скупштине РАПС

Др Саша Петровић, проф                                                                                            проф. др Михаило Остојић

 

  

 Оверавачи записника:

Проф. Др Десимир Кнежевић

 

Мр Владислав Пауновић