Унапређење руралног туризма у пост COVID периоду: могућности за генерисање прихода

Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи успешно је реализовао пројекат под насловом „Унапређење руралног туризма у пост COVID периоду: могућности за генерисање прихода“, по основу конкурса Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Реализацију пројекта и израду студије помогли су: Институт за примену науке у пољопривреди Београд; Институт за економику пољопривреде Београд; Пољопривредна саветодавна и стручна служба Краљево д.о.о.; Научно друштво аграрних економиста Балкана Београд и Развојна академија пољопривреде Србије.

Општи циљ пројекта је био испитивање импликација пандемије изазване COVID 19 вирусом на повећање прихода у руралном туризму. Да би се реализовао постављени циљ емпиријско истраживање је спроведено у оквиру две циљне групе: 1) туриста, корисника услуга етно села, сеоских туристичких домаћинстава (СТД) и пољопривредних газдинстава (ПГ), 2) власника етно села (ЕС), сеоских туристичких домаћинстава (СТД) и пољопривредних
газдинстава (ПГ).

Прву циљну групу чинило је 222 туриста који су боравили у етно селима, сеоским туристичким домаћинствима и пољопривредним газдинствима за време пандемије. Њиховим анкетирањем идентификовани су мотиви боравка у руралим подручјима, као што су мир и тишина, лепота пејзажа, одмор, домаћа храна и сл. Истраживање је указало на висок степен квалитета испоручених услуга и задовољства боравком туриста за време пандемије.

Другу циљну групу чинило је 29 власника етно села, сеоских туристичких домаћинстава и пољопривредних газдинстава. Подаци показују да је највећи број анкетираних домаћинстава основан у 2020. години, њих 7, односно 14 сеоско-туристичких домаћинстава је основано пре пандемије, а 15 током пандемије, што указује на позитиван ефекат пандемије на развој руралног туризма.

Анкетирањем добијени су подаци о броју гостију, структури гостију, дужини боравка, просечној цени ноћења. Спроведено истраживање је показало пораст броја гостију у сеоском туризму у 2021. године у односу на 2018. годину за 118,73%, док је број ноћења порастао за 224,74%. Највећи број туриста (92%) посетио је регион Шумадије и Западне Србије, затим регион Војводине (6%), док је најмањи проценат посетио регион Јужне и Источне Србије (2%).

Уколико се у обзир узме просечна цена боравка и број остварених ноћења процењени приход од услуга смештаја у руралном туризму у 2018. години је износио 30,07 милиона динара, док у 2021. години ови приходи су износили 97,68 милиона динара, што представља раст од 224,7% у односу на базну 2018. годину.

Детаљне информације доступне су у „Студији о утицају пандемије изазване COVID-19 вирусом на повећање прихода у руралном туризму са препорукама“.

У Врњачкој Бањи, марта, 2023.године