Никола К. Милинић

Име и презимnе: Никола. К. Милинић

Датум рођења: 19.07.1963.

Научно звање: Редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду

E-mail: nmilinic@gmail.com

 

 

 

 

БИОГРАФИЈА

Проф. др сци. мед. др НИКОЛА МИЛИНИЋ

Проф. др Никола Милинић је рођен 19.07.1963 године у Зеници. Медицински факултет Универзитета у Београду уписује 1983 год, после одслужења војног рока. Дипломирао је у року, 30.01.1989 год. просечном оценом 9,57.
Добитник је Повеље Српског лекарског друштва- награде из фонда „Проф. др Петар Костић“, као и више факултетских диплома и признања. Био је шеф демонстратора на предмету хистологија са ембриологијом.
Обавезан лекарски стаж обавио је као стажер медицинског факултета. Добитник је стипендије медицинског факултета, а затим и Републике Србије од стране Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка за последипломску наставу.
Од 7.01.1991 год. запослен је на неодредјено време у Институту за болести дигестивног система Клиничког Центра
Говори енглески језик.
Специјалистички испит из интерне медицине положио је 28.02.1995 год. оценом одличан.
Субспецијалиста је са звањем гастроентеролог и хепатолог.
Одбраном тезе под називом „Значај бета хуманог хорионског гонадотропина у дијагнози и диференцијалној дијагнози малигне болести јетре и цирозе јетре“ 16.11.1993 год. стекао је звање Магистра медицинских наука.
Одбраном докторске дисертације под називом “Процена нутритивног статуса у оболелих од цирозе јетре” 29.03.2000 год. стекао је звање Доктора медицинских наука.
У звање асистента медицинског факултета изабран је новембра 1995 године, а поново је изабран у децембру 1999 год..
У звање доцента Медицинског факултета Универзитета у Београду, изабран је у јуну 2000 године, а поново је изабран у звање доцента 2005. године.
У звање ванредног професора Медицинског факултета Универзитета у Београду, изабран је у 2009 године, а поново изабран 19.02.2014. године.
У звање редовног професора Медицинског факултета иyабран је у октобру 2015. године.
Начелник је одејлења гастроентерологије и хепатологије КБЦ ”Бежанијска коса”.
Био је Управник Интерне клинике КБЦ «Бежанијска коса».
Директор је КБЦ «Бежанијска коса» од 15.07.2004. до фебруара 2009.
Председник је Републичке стручне Комисије за израду и имплементацију водича добре клиничке праксе до 2010. год.
Ментор је и перманентно едукује студенте на обавезном лекарском стажу, као и лекаре на специјализацији и субспецијализацији.
Самостално изводи ендоскопске прегледе: езофагогастродуоденоскопије, колоноскопије, ентероскопије, ендоскопску ретроградну холангиопанкреатографију (ЕРЦП); ендоскопску ултрасонографију; ултрасонографију абдомена, одређивање телесног састава анализом биоелектричне импеданце. Изводи многе интервентне процедуре: склерозације, полипектомије, вађење страних тела из дигестивног тубуса и др.; слепе и циљане биопсије јетре, аспирационе биопсије под контролом ендоскопског ултразвука, пункције и дренаже циста, блокаду целијачног плексуса под контролом ЕУС и др.
Аутор је, или коаутор око 200 научних и стручних радова; аутор је 5 поглавља у релевантним стручним уџбеницима, као и 3 монографије. Учествовао са више предавања и као модератор сесије на скупу стремљења и новине у медицини Медицинског факултета.
Члан радног председништва више научних и стручних скупова. Учесник је и предавач на више округлих столова за доношење консензуса о болестима дигестивног тракта. Предавач је на више семинара у оквиру програма континуиране медицинске едукације Медицинског факултета у Београду и Нишу.
Члан је уређивачког одбора часописа гастроентеролошке секције Спског лекарског друштва – Арцхивес оф гастроентерохепатологy.
Уредник је гастроентерологије часописа Медицинског факултета „Интерна медицина“ током његовог постојања.
Био је представник Југославије у ЕСПЕН (Европско Удружење за ентералну и парентералну нутрицију) од 1996. године
Главни је истраживач више великих, светских, мултицентричних студија ИИ и ИИИ фазе клиничког истраживања лекова и биолошких агенаса у обољењима гастроинтестиналног тракта.
Члан је европског експертског тима за писање европског водича за нутрицију од јуна 2004. године.
Члан је експертске групе за болести јетре Министарства за здравље републике Србије и Координатор групе за нутрицију.
Члан је Централне стручне комисије за лекове Републичког Завода за здравство од 16. 06. 2004. до 2009. године.
Био је секретар радне групе за израду Републичког водича за диспепсију.
Први је у нашој земљи, као и у овом делу Европе, у клиничку примену увео методу линеарне ендоскопске ултрасонографије и аспирационе биопсије, као и методу анализе биоелектричне импеданце у процени нутритивног статуса.
Учесник је бројних Конгреса и стручних скупова у земљи и иностранству, као и студијских боравака у иностраним реномираним здравственим институцијама о чему поседује одговарајуће сертификате.