Михаило С. Остојић

mihailoИме и презиме: Михаило С. Остојић
Датум рођења:09.12.1943.године
Титула: Доктор пољопривредних наука
Научно звање:Редовни професор
E-mail: mostojic43@gmail.com
Tелефон:381 64 162 44 65

 

 

 1. ОБРАЗОВАЊЕ:
  Рођен је 09.децембра 1943.године у Београду, општина Вождовац, Србија.Основну школу и гимназију је завршио у Београду.
  Технолошки отсек-прерада млека је уписао школске 1963/64.године, а завршио 1969. године одбраном диоломског рада под називом : Хлађење млека са освртом на економске параметре примењених процеса.
  Војни рок је одслужио 1969/70. године.
  Године 1979. је уписао полследипломске студије на Пољопривредном факултету у Новом Саду, а завршио 1983. одбраном магистарског рада под називом “ДЕКОМПОНОВАЊЕ МЛЕКА УЛТРАФИЛТРАЦИЈОМ СА ОСВРТОМ НА ХЕМИЈСКИ САСТАВ РЕТЕНТАТА И ПЕРМЕАТА“
  Докторску дисертацију је одбранио 1988. године на Пољопривредном факултету у Новом Саду под називом “УТИЦАЈ УЛТРАФИЛТРАЦИЈЕ НА ТЕХНОЛОГИЈУ ПРОИЗВОДЊЕ СИРА ТИПА ТРАПИСТА “ .

  У току свог научно-истраживачког рада биран је:
  у звање истраживач сарадник, у Институту за млекарство, Београд,
  у звање научни сарадник, у Институту за млекарство, Београд,
  у звање доцента за предмет Производња млека, на Пољопривредном факултету у Београду.
  у звање ванредног професора за предмет Производња млека, на Пољопривредном факултету у Београду.
  у звање редовног професора за предмет Производња млека, на Пољопривредном факултету у Београду.
  за редовног члана Развојне академије пољопривреде Србије.

 1. ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО:
 • 1971-1990.год. асистент, истраживач-сардник и научни сарадник у Институту за млекарство и Ветеринарском и млекарском институту, Београд,
 • 1999-1993.год. Руководилац развоја млекарства у ЗЗ Лајковац, Лајковац,
 • 1993-1995.год.Главни истраживач у Првој искри-Барич
 • 1995-2011.год. Доцент, ванредни професор и редовни професор на Пољопривреденом факултету у Београду.
 • 1996-2000. године држао четири године наставу на предмету Млекарство на Пољопривреденом факултету у Новом Саду.
 • 2005/06 на Агрономском факултету у Чачку држао наставу на предмету Технологија прераде млека.
 1. НАУЧНА И СТРУЧНА ДЕЛАТНОСТ:

У магстарској тези, докторској дисертацији, монографијама и радовима објављеним у домаћим и страним научним часописима и презентираним на научним скуповима националног и међународног значаја, бави се:

 • Технолошким процесима производње квалитетног млека,
 • Технолошким процесима прераде млека у млечне напитке, разне врсте сирева и
 • Лабораторијском аналитиком контроле квалитета млека и млечних производа.

У оквиру стручног рада бави се:

 • Технолошким пројектовањем фарми крава, коза и оваца,млекара и специјалних технолошких линија за нове млечне производе.

Аутор и едитор је монографија:

 • 1995-П роизводња и примарна обрада млека.Јанмарсем, Ваљево,
 • 2006-Златарски сир.Институт за економику пољопривреде, Београд,
 • 2010-Голијски сир. Институт за економику пољопривреде, Београд,
 • 2007-Уџбеник-Производња млека-БУ-Пољопривредни факултет, Београд.
 1. ПАТЕНТИ, ИНОВАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКА И РАЗВОЈНА РЕШЕЊА
 • 1999-2000-технолошко-техничко решење:Прерада млека на месту производње у циљу израде копаоничког сира.НОВОТЕХ -Т-1213
 • Награда НТИ-2006.године за пробиотски киселомлечни напитак од козијег млека.
 1. ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ (СТРУКОВНИМ) АСОЦИЈАЦИЈАМА:
 • Члан је и Председник Скупштине Развоје Академије Пољопривреде Србије (РАПС);
 • Одговорни пројектант Инжењерске коморе Србије са лиценцом за пројектовање у пољпоривреди и прехрамбеној индустрији,
 • Члан је UBI France – L’agence francais pour le developpement international des enterprises – L’associatinon Serbie,
 • Члан је удружења Алжирско-Српског пријатељства-област пољопривреде.
 1. УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ИЗБОР У НАУЧНО-НАСТАВНА ЗВАЊА, КОМИСИЈАМ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ДИПЛОМСКИХ (ЗАВРШНИХ) И МАГИСТАРСКИХ (МАСТЕР) РАДОВА И ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА:

Био је ангажован у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката (више од 50), у својству руководиоца пројекта, руководиоца истраживачког тима, стручног координатора и члана истраживачких тимова, у земљи и иностранству, између осталог:

а) Научни пројекти:

 1. . 2002-2005-Изолација бактерија млечне киселине у циљу производње ферментисаних млечних напитака.БТН.5.1.4.7144

2.2005-2007.Развој технолошких поступака за производњу специфичног златарског сира базираног на молекуларно-генетички детерминисаним аутохтоним бактеријама млекчне киселине.Евидентациони број 351010

 1. 3. 2007-2011.Стандардизација технолошког поступка традиционалне производње голијског сира применом аутохтоних бактерија млечне киселине у циљу заштите географских ознака порекла.ТР 2011
 2. 4. 2011-2014-Оптимизација технолошких поступака и зоотехничких ресурса на фармама у цилју унапређења одрживости производње млека.Евиденциони број 31086
 3. 5. 2011-2014-Производња тврдог сира са додатом вредношћу од млека произведеног у органским и самоодрживим системима.Евиденциони број 31095,

Израда главних елабората о ознакама географског порекла:

–  2007.године о географској ознаци порекла златарског сира и

– 2012.године – Име порекла пиротског качкаваља од крављег млека.

-2016.године – Географска ознака голубачког бареног сира – у току.

б)Технолошки пројекти

Главни пројектант са лиценцом Инжењерске коморе Србије, технолошко-машинских пројеката

Млекаре:

1.ЗЗ Зеленика плус-Акмачићи-Нова Варош;

2.Недић милк-Бочар;

3.Боан-Црна Гора;

4.Амалтеа-Бач;

5.Зубин поток-КиМ;

6.Јабланица-Златибор;

7.Хлад-Брус;

8.Ада-Војводина идр.

Фарме:

 1. Мионица-тов јунади;
 2. Зубин поток-КиМ,
 3. Ада-Војводина;
 4. Футог-Војводина идр.
 1. ЦИТИРАНОСТ, УЧЕШЋЕ НА ДОМАЋИМ И МЕЂУНАРОДНИМ КОНФЕРЕНЦИЈАМА:
 • Био је члан или председник комисије за избор у научно-истраживачка звања преко 50 пута.
 • Био је ментор, председник и члан комисије за оцену пријаве и одбрану дипломских радова, магистарских теза и докторских дисретација око 60 пута на неколико факултета и универзитета.
 • Цитиран је више од 100 пута и извршио је preko 20 рецензијa уџбеника, књига, монографија, пројеката, радова и др.
 • Учествовао на домаћим и међународним конференцијама, симпозијумима и конгресима преко 150 пута.
 1. УЧЕШЋЕ У УРЕЂИВАЊУ ДОМАЋИХ И ИНОСТРАНИХ ЧАСОПИСА:

Био је у редакцији и уређивачким одборима часописа :Економика пољопривреде-Београд: Млекарство- Загреб-Београд: Архив за пољопривредне науке-Београд , Наука у пракси-Агроекономик-Београд идр.

 1. ОСТАЛО:

            Био је организатор студијских путовања у Француску, Данску и Аустрију.Такође је био организатор тематских међународних скупова на Пољопривредном факултету, (са Данском-машинска мужа; са Француском-козији сиреви и др.).

Београд, фебруар, 2016. године