Горица Т. Цвијановић

goricaИме и презиме: Горица Т. Цвијановић

Датум рођења: 27. април 1958. Земун

Титула: Доктор пољопривредних наука

Научно звање: научни саветник и редовни професор

E-mail: cvijagor@yahoo.com

 

 1. Образовање:
 • Основне акаденске студије стекла на Пољопривредном факултету Универзитета Београд школеске 1976/1980. Диплому дипл. инг пољопривреде стекла 16. априла 1981.године.
 • Последипломске студије на групи за Микробиологију уписала је године на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду. Магистарску тезу под насловом: „Утицај CAPTAN-а и TMTD-а на земљишну микрофлору под кукурузом (Zea mays L.)“ одбранила је 12. децембра 1997. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Београду, и тиме стекла академско звање магистра биотехничких наука.
 • Докторску дисертацију под насловом: „Утицај диазотрофа на принос и микробиолошку активност у земљишту код кукуруза, пшенице и соје“, одбранила је децембра 2002. године на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду и тиме стекла академско звање доктора пољоприведних наука
 • Решењем Комисије Министарства за науку и технологију Републике Србије, број 06-00-6/2255 од 17. 12. 2003. године изабрана је у звање научни сарадник.
 • Решењем  Комисије Министарства за  науку Републике Србије,  бр. 06-00-69/168, од 20. 06. 2007. године, стекла је звање виши научни сарадник.
 • Решењем Комисије Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, бр. 06-0075/898, од 31.10.2012. године стекла је звање нучни саветник.
 • Одлуком Сената Мегатренд универзитета Београд бр. 366/07, од 18.04.2007. године изабрана је у наставно звање ванредни професор,
 • Одлуком Сената Мегатренд универзитета Београд бр.1955/12 од 27.11.2012. изабрана у звање редовног професора,
 1. Професионално искуство:
 • У сталном радном односу од 03. маја 1984. године .
 • У току професионалне каријере радила је у органу управе, научни-истрживачким установама, у установи високог образовања
 • 1984-1986 Пољопривредни и водопривредни инспектор  СО Жагубица у Жагубици,
 • 1986-1987 Секретар Секретаријата за привреду СО Жагубица, Жагубица
 • 1987-1988 Руководилац сектора за одржавање водопривредних објеката ПИК Пожаревац,
 • 1988-1991 Истраживач, Инститит за механизацију “Земун Поље”,
 • 1991-2007 Истраживач у Лабораторији за агротехнику, Институт за кукуруз “Земун Поље”,
 • 2005-2007 Руководилац Лабораторије за технологију гајења кукуруза
 • Од новебра 2007. Стално запослена на Факултету за биофарминг у Бачкој Тополи Универзитета Мегатренд –Џон Незбит Београд
 1. Научна, иновативна и стручна делатност:

У свом научноистраживачком раду највећи број истраживања припада мерама у технологији производње стратешки значајних ратарских култура у Србији (кукуруз, пшеница, соја). Ове мере се највише односе на области примене средставаа у исхрани биљака у функцији заштите животне средине и остваривања економске исплативости производње. У својим истраживањима примењује различите врсте асоцијативних микроорганизама као инокулате семена гајених биљака. Резулати истраживања су применљиви у пракси јер се постижу економски исплативи приноси, здравствено корисни и безбедни производи. Осим тога истраживања базира на мерама у очувању основних својстава земљишта у циљу поштовања стандарда за  производњу здравствено безбедне хране. У последње време истраживања је усмерила на примену мулитипних инокулата у воћарској производњи нарочито у производњи  јагодичастог воћа (јагоде, малине и купине) који уједно представљају српски бренд у производњи  и извозу на европско тржиште. Посебна група истраживања и рада односи се на истраживања значаја и улоге микроогранизама као биоиндикатора присуства различитих полутаната и равитализацији деградираних земљишта.

У Републици Словачкој је учествовала у програму VII Alpе-Adria Scientific Workshop,  на програму: „Ефекти нитрогенизације и фертилизације на садржај протеина у зрну житарица“.

Као аутор/коаутор, објавила је преко 250 библографских јединица. Радови су позитивно цитирани у Serbian Сitat Index као и према бази података  Science Citation Index-у.

Била је ангажована у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката у својству, руководиоца истраживачког тима, члана истраживачких тимова, „Развој система гајења ратарских усева“;  „Оплемењивање, гајење и искоришћавање кукуруза“;    „ Технологија здруженог усева гајења соје и кукуруза у функцији повећања производње сточне хране на пољопривредним газдинствима“; „Целегран производ од окласка за одмашћивање и полирање металних површина“; „ Високовредна храна на бази кукуруза –Екструдоване и микронизоване пахуљице“;  „Развој нових система гајења кукуруза са еколошким приступом“; „Оплемењивање кукуруза шећераца и кокичара“;  „Развој нових биолошки вредних производа од кукуруза“  „Развој технологија гајења ратарских усева у различитим  агроеколошким условима“; „, Биолошка рекултивација РБ „Колубара“ Лазаревац“;  „Унапређење одрживости и конкурентности у    органској и сточарској производњи применом нових технологија и инпута“ (период истраживања 2011-2015); „Одржива пољопривреда и рурални развој у    функцији стратешких циљева Републике Србије у оквиру Дунавског региона“ (период истраживања 2011-2015). Учесник у међународној сарадњи на пројекту „Создание совместнигвих (КАЗ-ЗП) гибридов кукуруз високого генетического потенциала урожаиности и  качества зерна“, Институт кукурузи „Земун Поље“ и КИЗ Институт  Алмаати- Казахстан“ .

Учесник у изради „Стратегија развоја пољопривреде, прехране и руралног развоја Брчко Дистрикта БиХ“, “Стратегија развоја пољопривреде у Тузланском кантону за период 2009.-2013. година“,

Учествовала у писању четири студије у монографијама међународног карактера, у писању пет монографије националног значаја, као и две монографске студије националног значаја.

Била је рецезент радова за међуародне часописе који се налазе на SCI листама, радова који су пријављивани за Национално водеће часописе, рецезент објављених монографија и књига, као и Иновационих пројеката пријављених код Министарства за просвету науку РС, била члан научних одбора конференција са међународним учешћем..

 1. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:
 • Члан је Развојне Академије Пољопривреде Србије (РАПС);
 • Члан је Балканске еколошке асоцијације (Б.ЕН.А.);
 • Члан је Друштва аграрних економиста Европе (Е.А.А.Е.);
 • Члан је Друштва аграрних економиста Балкана (НДАЕБ);
 • Друштво за заштиту биља Србије
 • Друштво за проучавање земљишта Србије
 • Члан семенарске асоцијације Србије
 • Члан „Serbia Organica“;
 • Члан је ESA-European Seed Association;
 1. Остало:
 • Била члан комисије за избор у научно-истраживачка звања
 • Била ментор, председник и члан комисије за оцену пријаве и одбрану завршних радова на основним академским и струковним студијам, специјалистичких радова, завршних- мастер радова,  и докторских дисретација на матичном факултету и факултетима других универзитета.

Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција у земљи и иностранству