Гордана К. Дозет

Име игордана презиме: Гордана К. Дозет

Датум рођења: 27.11.1970.године

Титула: Доктор биотехничких наука

Научно звање: научни сарадник и ванредни професор

E-mail: dozet.gordana@open.telekom.rs

 1. Образовање:
 • Рођенa је 27. новембра 1970. године у Босилеграду, општина Босилеград, Р.Србија. Основну школу завршила је у Батини, Р. Хрватска, а средњу Пољопривредну школу у Белом Манастиру, Р.Хрватска, све са одличним успехом.
 • Пољопривредни факултет уписала је и започела студирање у Осијеку, а затим наставила школске 1991/1992 на Пољопривредном факултету у Новом Саду, смер: ратарско-повртарски. Просечна оцена током студирања била је 7,42. Дипломирала је 1997. године. Дипломски рад под називом „Анализа агроеколошких услова и производнје кукуруза на „Беље“ холдинг – погон „Кнежево“ 1994-1996“одбранила је са оценом 10,00.
 • Године 2002. уписала је Последипломске студије на Пољопривредном факултету, Универзитет Нови Сад на студијском програму: Гајење њивских биљака. Након положених испита (просечна оцена у току студија 9,00), дана 13.07.2006. године одбранила је магистарски рад под насловом: „Принос и квалитет соје у зависности од међуредног размака и групе зрења у условима наводњавања.
 • Докторску дисертацију одбранила је 21. јануара 2010. године на Факултету за биофарминг у Бачкој Тополи, Мегатренд универзитета Београд под насловом: „Утицај ђубрења предкултуре азотом и примене Cо и Мо на принос и особине зрна соје“.
 • Дана 09. јуна 2010. године, (број: 728/10) стиче наставно звање ДОЦЕНТ.
 • Дана 25. јуна 2014. године (број: 660-01-00042/53) стиче научно звање НАУЧНИ САРАДНИК.
 • Дана 08. јуна 2015. године (број: 906/15) стиче наставно звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА.
 1. Професионално искуство:
 • Од 2000. до 2004. године ради на радном месту Технолог ратарске производње – заменик управника ратарске Радне јединице, ПД »Криваја« из Криваје.
 • Од 2005. до 2006. године волонтира у две НВО – »Ресурсни центар за рурални развој« и »Хера« у Бачкој Тополи
 • Од 2006. до 2007. године ради као сарадник у настави на Вишој пољопривредној школи, Бачка Топола, Мегатренд универзитет примењених наука Београд
 • Од 2007. до 2008. године ради као сарадник у настави на Високој пољопривредној школи, Бачка Топола, Мегатренд универзитет Београд
 • Од 2008. до 2010. године ради као сарадник у настави на Факултету за биофарминг, Бачка Топола, Мегатренд универзитет Београд
 • Од 2010. до 2015. године ради као доцент на Факултету за биофарминг, Бачка Топола, Мегатренд универзитет Београд
 • Од 2015. – ради као ванредни професор у Центру за интегрисане студије, Факултет за биофарминг, Универзитет „Џон Незбит“ (Мегатренд универзитет) из Београда
 1. Научна, иновативна и стручна делатност:

Научноистраживачки рад и стручна делатност је разнородана. Према темама истраживања и добијеним резултатима, радови се могу поделити у неколико група. Основна проблематика научноистраживачког рада је агротехника ратарских и повртарских усева, пре свега из фамилије легуминоза. Својим радовима повезује истраживања из области агротехнике, биолошке фиксације азота и органске пољопривредне производње. Бави се анализом морфолошких карактеристика, приноса, квалтета зрна, као и истраживањем адекватне и правовремене примене агротехничких мера у циљу унапређења производње, првенствено преко повећања приноса са правилним избором вегетационог простора. Такође, и одабиром начина исхране биљака у функцији заштите животне средине и остваривања економске исплативости производње оновних ратарских и повртарских усева са акцентом на махунарке. Основна тема истраживања је изналажење нових технологија гајења најзаступљенијих ратарских и повртарских биљака, одрживост тих технологија, примена природних биолошких циклуса, односно фиксације атмосферског азота, посебно код махунарки и њихов утицај на раст и развиће биљака, са једне стране, а са друге њихов утицај на комплекс биолошких особина земљишта и задовољење основних принципа одрживог система.

Основни смисао комерцијалног гајења биљака јесте остваривање високог приноса. Произвођачи покушавају на разне начине остварити високе приносе на који има утицаја низ комплексних фактора. То представља такође једну од низа научне истраживачке делатности.

Поред високог и стабилног приноса, ако говоримо о протеинским, уљаним, односно протеинско-уљаним биљкама, прерађивачка индустрија има високе захтеве и према хемијском саставу зрна, односно садржају протеина и уља у зрну соје. Наведени параметри кавалитативних, односно хемијских особина зрна зависе од много фактора који утичу на комплетан циклус производње пољопривредних биљака, укључујући и агроеколошке чиониоце, па на тај начин директо или индиректно и на хемијски састав зрна соје који су предмет истраживања. Утицај локалитета, односно реона гајења, примењеног ђубрења у зависности од генотипа, односно сортимента.

Иновативни приступ огледа се у изучавању адаптабилности сорти која је врло важна карактеристика која нам омогућује да изаберемо најбољу сорту за одређено агроеколошко подручије уз добијанње високих и стабилних приноса доброг квалитета. Соја је данас значајна индустријска биљка од које се добија неколико десетина хиљада различитих производа. Поред тога соја има и велики агротехнички значај, због чињенице да живи у симбиози са бактеријама азотофиксаторима рода Bradyrhizobium japonicum. Са развојем концепта органске пољопривреде у функцији смањења деградације земљишта и производње здравствено безбедне хране, соја заузима значајно место. Преферира иновативним системима управљања биљном производњом који промовише „оздрављење“ екосистема укључујући биодиверзитет, биолошке циклусе и методе које у највећој мери искључују или коригују употребу инпута. Изучава утицај примене симбиозних (Bradyrhizobium japonicum) бактерија у производњи соје на морфолошке карактеристике, параметре приноса и садржај протеина у зрну соје при заоравању жетвених остатака и третману семена кобалтом и молибденом.

Истраживање нових технологија у гајењу стратешких биљних усева подразумева озбиљан приступ савременим тенденцијама истраживања која су усмерена на поређење конвенционалне и органске производње ратарских и повртарских биљака, као и засебна истраживања у области органске пољопривреде, али исто тако и одрживе пољопривреде уз поштовање еколошких принципа са акцентом на глобалне промене уз неизоставан маркетиншки приступ поткрепљен одмереним и добрим менаџментом.

Значајан приступ у истраживању односи се на деградацију пољопривредних земљиша, њихову контаминацију тешким металима и њихов утицај на гајене биљке, посебно крмне усеве који се у исхрани стоке употребљавају и у свежем стању. Сходно томе конципира моделе, односно предлоге рекултивације земљишта.

Учешће на пројектима:

Пројекат број: TR-31031

Руководилац пројекта: проф. др Јелена Бошковић

Период рада на пројекту: 2011-2014. год.

Назив пројекта: „Унапређење одрживости и конкурентности у органској биљној и сточарској производњи применом нових технологија и инпута“

Пројекат број: ИИИ-46006

Руководилац пројекта: Проф. др Драго Цвијановић/ Проф. др Јонел Субић

Период рада на пројекту: 2011-2015. год.

Назив пројекта: „Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“

Написала је уџбеник „Опште биоповртарство“ и коаутор је две монографије од националног значаја: „Менаџмент у органској биљној производњи“ и „Семенарство соје“.

 1. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:
 • Члан је и Развоје Академије Пољопривреде Србије (РАПС);
 • Члан „Serbia Organica“;
 • Члан је Семенарске асоцијације Србије;
 • Члан је ESA-European Seed Association;
 • Члан је ISF- International Seed Federation
 • Члан је Научног друштва аграрнихекономиста Балкана (НДАЕБ).
 1. Остало:
 • Била је председник Скупштине Пољопривредне стручне службе Бачка Топола д.о.о. из Бачке Тополе
 • Била је ментор, председник и члан комисије за оцену пријаве и одбрану дипломских радова/Завршних радова, мастер радова у више од 150 пута и члан једне докторске дисретације
 • Цитираност према Serbian Сitat Index (укупно 35 )

Цитираност према Science Citation Index i Web of Science: УКУПНО ЦИТАТА: 10 (броју цитата од 10. јуна 2013. године: Универзитетска библиотека „Светозар Марковић“ Београд).

 • Учествовала на домаћим и међународним конференцијама, симпозијумима иконгресима преко 30 пута.
 • Укупан индекс компетентности за све објављене радове 156,1
 • широко оперативно рачунарско знање (ECDL сертификат), поседује сертификате за интерног проверивача у Систему менаџмента квалитетом (ISO 9001:2000 i ISO 9001:2008) издате од AQE GROUP LTD. CORPORATE SEAL, Chicago, ILLINOIS, USA

Чланства у програмским и научним одборима међународних научних конференцја:

 1. Члан научног одбора International scientific meeting SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS IMPLEMENTATION WITHIN DANUBE REGION – local communities’ development-, Vrdnik Spa, 1-2nd December, 2011.
 2. Члан програмског одбора The 3rd Scientific International Conference CAPITALISM IN TRANSITION. Belgrade, June 2012.
 3. Члан програмског одбора 4th Scientific International Conference „TRADE UNIONS AND POLITICS“, Organizator: ETUI (European Trade Union Institute Brussels; Belgium, Higher Educational Institution for applied studies of Entrepreneurship Belgrade, Serbia; centre for industrial relations Belgrade, Serbia; SEER (Journal for labour and social affairs in Eastern Europe), Belgrade, November 2012.
 4. Члан научног одбора: International Scientific Meeting SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION – preservation of rural values. December, 6-8th 2012., Tara – Serbia.
 1. Члан организационог одбора 5th International Scientific Conference „Economic effects of morality and moral effects of economy“, 14.06.2013., Београд, Србија.
 2. Члан научног одбора International conference: COMPETITIVENESS OF AGRO-FOOD AND ENVIRONMENTAL ECONOMY, Bucharest, Romania, 7-8 November 2013.
 1. Члан научног одбора: International Scientific Meeting SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION – achieving regional competitiveness. December, 5-7th 2013., Topola – Serbia.
 2. Члан научног одбора: International Scientific Meeting SUSTAINABLE AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT IN TERMS OF THE REPUBLIC OF SERBIA STRATEGIC GOALS REALIZATION WITHIN THE DANUBE REGION – rural development and (un)limited resources. June, 5-6th 2014. Belgrade Chamber of Commerce – Serbia.
 3. Члан научног одбора: International conference: Third COMPETITIVENESS OF AGRO-FOOD AND ENVIRONMENTAL ECONOMY, Bucharest, Romania, 6-7 November 2014.

Служи се енглеским језиком.

Удата је и мајка два сина.

Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција уземљи и иностранству.