Драго В. Цвијановић

dragoИме и презиме: Драго В. Цвијановић

Датум рођења: 23.03.1960.године

Титула: Доктор економских наука

Научно звање: научни саветник и редовни професор

E-mail: dvcmmv@gmail.com

 1. Образовање:
 • Рођен је 23. марта 1960. године у Ораховици, општина Лукавац, БиХ. Основну школу је завршио у родном месту, а средњу Економску школу у Лукавцу, све са одличним успехом.
 • Агроекономски одсек на Пољопривредном факултету уписао школске 1977/78. године а дипломирао 02. јула 1981. године. Просечна оцена у току студија 9,27, дипломски рад 10,00. Дипломски рад под насловом “Друштвено-економски услови и резултати развоја пољопривреде у општини Ћићевац”, је награђен Октобарском наградом града Београда за 1981. годину.
 • Године 1981. уписао је Последипломске студије на Агроекономском одсеку Пољопривредног факултета у Београду, група Економика пољопривреде и тржиште пољопривредних производа.
 • На одслужењу војног рока проводи 1982. годину.
 • Након положених испита (просечна оцена у току студија 9,40) дана 24.04.1986. године одбранио је магистарски рад под насловом: “Промене у структури ратарске производње СР Србије ван САП у периоду од 1950. до 1984. године”.
 • Дана 23. септембра 1987. године, (број: 011-4406/1) стиче научно- истраживачко звање ИСТРАЖИВАЧ-САРАДНИК.
 • Докторску дисертацију одбранио је 06. јула 1993. године на Економском факултету у Београду, под насловом: “Досадашњи развој и перспективе производње индустријског биља у Југославији”.
 • Дана 09. новембра 1994. године, (број: 06-00-6/210) стиче научно звање НАУЧНИ САРАДНИК.
 • Дана 26. јуна 2001. године (број: 06-00-6/1730) стиче научно звање ВИШИ НАУЧНИ САРАДНИК.
 • Дана 28. фебруара 2006. године (број: 06-00-6/2851) стиче научно звање НАУЧНИ САВЕТНИК.
 • Дана 10.07.2007. године (број: 196) изабран је за ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА на „УНИОН“ Универзитету у Београду.
 • Дана 10.10.2011. године (број: 04-29/13) изабран је за ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА на Пољопривредном факултету, Универзитета у Новом Саду.
 • Дана 12.03.2014. године (број: 02-1121/14) изабран је за РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА на Пољопривредном факултету, Универзитета у Бијељини.
 • Дана 28.03.2014. године изабран је за почасног професора ма СТАВРОПОЉСКОМ ДРЖАВНОМ АГРАРНОМ УНИВЕРЗИТЕТУ у Ставропољу, Руска Федерација.
 • Дана 30.04.2015. године (број: III-01-322/6) изабран је за РЕДОВНОГ ПРОФЕСОРА на Факултету, за хотелијесртво и туризам у Врњачкој Бањи, Универзитета у Крагујевцу.
 1. Професионално искуство:

У сталном радном односу је од 01. децембра 1981. године (осим времена које је провео на одслужењу војног рока).

Има преко 30 године радног стажа, током којих је радио у већем броју научно- истраживачких установа, предузећа и органа државне управе.

 • Прво је радио као асистент-приправник на предмету: Тржиште и промет производа пољопривреде и прехрамбене индустрије, на Универзитету у Београду, Пољопривредном факултету у Земуну.
 • Потом је радио као руководилац инвестиција у ЗЗ „Извор“ Жагубица. У РО Фабрика одливака Жагубица радио је као подпредседник пословодног одбора за економске, финансијске и опште правне послове. Године 1987. радио је у СОУР ПИК „Пожаревац“ на пословима развоја, инвестиција и плана.
 • У септембру месецу прелази у Институт за механизацију пољопривреде и радио је на месту директора сектора за науку. Фузионисањем Института за механизацију и Института за кукуруз „Земун Поље“радиo је у служби маркетинга.
 • Део 1996. и 1997. године радио је као директор маркетинга РО „Дахлиа“ Земун – Београд.
 • Од 1997. године до 31.05.2000.године радио је као Саветник за међународну сарадњу у Савезном министарству за пољопривреду.
 • Од 01. јуна 2000. године, стално је запослен у Институту за економику пољопривреде, сада је на месту директора Института. Део 2003. и 2004. године радио је у Институту за економику пољопривреде и АД „Недић-Аграр“ Бочар.
 • Од 01. јула 2015. године, стално је запослен на Универзитеу у Крагујевцу, Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи.
 1. Научна, иновативна и стручна делатност:

У магстарској тези, докторској дисертацији, монографијама и радовима објављеним у домаћим и страним стручним часописима и презентираним на научним скуповима националног и међународног значаја, бави се тржиштем и маркетингом пољопривредно-прехрамбених производа, економиком пољопривреде, мултифункционалном пољопривредом и руралним развојем, менаџментом у пољопривреди и туризму, инвестицијама у пољопривреди и туризму, туристичким тржиштем, маркетингом у туризму, како на макро, тако и на микро нивоу, као и осталим темама које се тичу агроекономске и економске струке. Као аутор/коаутор, објавио је преко 350 библографских јединица, које су цитиране у домаћој и страној стручној литератури.

Био је ангажован у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката (више од 50), у својству руководиоца пројекта, руководиоца истраживачког тима, стручног координатора и члана истраживачких тимова, у земљи и иностранству, између осталог: “Програм макроекономског и социјалног развоја општине Српско Орашје”, “Програм макроекономског развоја месне заједнице Бочар”, “Програм развоја општине Мали Зворник”, «Ревитализација и унапређење производње цвећа», “Стратегија развоја општине Мионица“, „Стратегија развоја општине Беочин“, „Стратегија развоја Брчко Дистрикта БиХ“, „Стратегија развоја пољопривреде, прехране и руралног развоја Брчко Дистрикта БиХ“, “Стратегија развоја пољопривреде у Тузланском кантону за период 2009.-2013. година“, „Стратегија развоја пољопривреде града Београда до 2015.године“, „Стратегија развоја пољопривреде општине Панчево“, „Рекултивација земљишта у РБ «Колубара» Лазаревац“, ОН 149007 – Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења Републике Србије у ЕУ, Стратегија развоја пољопривреде и руралног развоја Србије 2010-2020.године, Стратегија одрживог руралног развоја градске општине Обреновац, „Студијa о стању у наводњавању и могућностима примене резултата Пројекта ЕНОРАСИС – ЕНОРАИСИ платформе на територији АП Војводине и Републике Србије“, за Јавног водопривредног предузећа «Воде Војводине» Нови Сад , „Стратегијa одрживог развоја општине Врбас“ , „Стратегијa одрживог развоја општине Бач“, „Стратегијa одрживог развоја општине Бачки Петровац“, „Стратегијa одрживог развоја општине Бачка Паланка“, „Стратегијa одрживог развоја општине Жабаљ“, „Стратегијa одрживог развоја града Сомбора“, „Извештај о праћењу (мониторингу) реализације пројекта подизања засада јабуке и изградња хладњаче“ за компанију „Apple World“ д.о.о. Београд, „Претходна студија оправданости регионалног система за снабевање водом Срема“, био је руководилац Пројекта које је финансирало Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: ИИИ 46006 „Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“ (период истраживања 2011-2015.)

Руководио је међународним пројектом у Брчко Дистрикту, односно БиХ и билатералним пројектом Србија – Хрватска: Competitiveness and comparative sustainable development of istra and kolubara district. Joint bilateral Croatian-Serbian project, financed by the Ministry of Science, Education and Sport of Republic of Croatia and the Ministry of Science and Technological Development of Republic of Serbia (28. October 2008).

Руководио са три међународна Пројекта и то:

 • Transnational integrated management of water resources in agriculture for the european water emergency control. SOUTH-EAST EUROPE “SEE” TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME – PROJECT «EU.WATER». European Territorial Co-operation 2007 – 2013.
 • Solutions and interventions for the technological transfer and the innovation of the agro-food sector in south east regions. SOUTH-EAST EUROPE “SEE” TRANSNATIONAL COOPERATION PROGRAMME – PROJECT «TECH.FOOD». European Territorial Co-operation 2007 – 2013.
 • СТАР Пројекат који финансира Министраство за пољопривреду, трговину, шумарство и водопривреду Републике Србије (Светска банка): „СТРАТЕШКИ РАЗВОЈНИ ПРИОРИТЕТИ ЛОКАЛНИХ СЕОСКИХ ЗАЈЕДНИЦА У ФУНКЦИЈИ ОДРЖИВЕ ПОЉОПРИВРЕДЕ И РУРАЛНОГ РАЗВОЈА“, 2010-2011.

Написао сам или је учествовао у писању преко тридесет монографија, издвајамо неке: «Средства и трошкови у пољопривредној производњи», «Организација и управљање у пољопривредној производњи», «Маркетинг у пољопривредном субјекту», «Ревитализација и унапређење производње цвећа“, „Афирмација удруживања и маркетинга у функцији креирања конкурентности аграрног сектора Србије“, „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у АП Војводини“, „Природни ресурси: економија-екологија-управљање“, “Beyond agriculture and rural development: investments, efficiency, econometrics“, „Улога и значај маркетинга у развоју аграрног сектора Србије“, „Теорија трошкова и калкулација у пољопривреди“, „Менаџмент и маркетинг услужног сектора“, „Маркетинг и еколошка пољопривреда“, „Међународни маркетинг као фактор развоја извозне конкурентности“, „Улога маркетинга у туризму дунавског региона Србије“, „Лавиринти менаџмента“, „Развојни аспекти туристичке делатности“, „Дестинацијски концепт развоја туризма“,„Менаџмент у органској биљној производњи“, „Фактори регионалног и локалног економског развоја“, „Менаџмент задовољством и мотивацијом у здравственим установама“, „Економска ефективност управљања људским ресурсима“, „Стање и могућности развоја одрживе пољопривреде и руралног развоја у подунављу“, „Туристичко тржиште у дунавском региону“, „Предзетничка оријентација малих предузећа у Србији“, „Challenges of Management Consulting in Modern Bussines of Agricultural Enterprises“, „Мала и средња предузећа – кључ успеха у кластерском повезивању“, „Посебни облици туризма Дунавског региона Србије“ и др.

 1. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:
 • Члан је и Председник Развоје Академије Пољопривреде Србије (РАПС);
 • Члан је Балканске еколошке асоцијације (Б.ЕН.А.);
 • Члан је Друштва аграрних економиста Европе (Е.А.А.Е.);
 • Члан је УО Удружења пољопривредних инжењера и техничара Београда,
 • Члан је председнииштва Научног друштва аграрних економиста Балкана (НДАЕБ).
 1. Остало:
 • Био је члан или председник комисије за избор у научно-истраживачка звања преко 50 пута.
 • Био је ментор, председник и члан комисије за оцену пријаве и одбрану дипломских радова, мастер радова, магистарских теза и докторских дисретација 70 пута на неколико факултета и универзитета.
 • Цитиран је више од 300 пута и извршио је preko 55 рецензијa уџбеника, књига, монографија, пројеката, радова и др.
 • Учествовао на домаћим и међународним конференцијама, симпозијумима и конгресима преко 120 пута.
 • Учествује у уређивању петнаест домаћих и иностраних часописа, и то:
 1. Главни и одговорни yредник је међународног часописа „ЕКОНОМИКА ПОЉОПРИВРЕДЕ“, Београд, Србија, ISSN: 0352-3462, UDC: 338.43:63.;COBISS.SR-ID 27671.
 2. Члан Међународног саветодавног одбора Међународног часописа „INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABLE ECONOMIES MANAGEMENT”, DOI:10.4018/IJSEM; ISSN: 2160-9659; EISSN:2160-9667.
 3. Члан редакцијског одбора часописа „BULLETIN“, Плоешти – Румунија, ISSN 1224-6832.
 4. Члан уређивачког одбора часописа „ARTICLES – JOURNAL OF HEALTH ECONOMICS” Букурешт, Румунија.
 5. Члан редакцијског одбора часописа „ZAGADNIENIA EKONOMIKI ROLNEJ“, Варшава – Пољска, PL ISSN 0044-1600, Indeks 38 3074;
 6. Члан међународне редакције часописа „ПОЉОПРИВРЕДА И ШУМАРСТВО“ Подгорица, Црна Гора, UDK 630/631; ISSN 0554-5579; COBISS.CG-ID 375082.4
 7. Члан издавачког савјета и редакције часописа „ТРАНЗИЦИЈА“, Тузла – БиХ, ISSN 1512-5785, UDK 330.142.
 8. Члан уредништва часописа „ЕКОНОМИКА“, Ниш, Србија, YUISSN 0350-137X, UDK: 338 (497,1)
 9. Члан редакције часописа „АГРОЕКОНОМИКА“, Нови Сад, Србија, ISSN 0350-5928, UDK:338.43; COBISS.SR-ID 28370439.
 10. Члан уређивачког одбора чсописа „ПРЕДУЗЕТНИШТВО“, Београд, Србија.
 11. Члан научног одбора часописа „AGROLIFE SCIENTIFIC JOURNAL“ Букурешт – Румунија, ISSN 2285-5718; ISSN – L 2285-5718.
 12. Члан Издавачког одбора часописа „ECONOMIC ANALYSIS“ Института економских наука Београд, ISSN 1821-2573. Београд, Србија;
 13. Члан редакционог одбора часописа „АГРОЗНАЊЕ“, Бања Лука, Република Српска – БиХ, UDK 63; ISSN (Print) 1512-6412; issn (Online) 2233-0070;
 14. Члан редакционог одбора часописа Journal of Scientific Papers „ECONOMICS & SOCIOLOGY“ Ternopil, Ukraine, ISSN: 2071-789X (Print) 2306-3459 (Online);
 15. Члан редакционог одбора часописа „JOURNAL OF INTERNATIONAL STUDIES“, Ternopil, Ukraine, ISSN: 2071-8330 (Print) 2306-3483 (Online),;

Служи се руским и енглеским језиком.

Ожењен је, има супругу, троје деце, снају и три унуке.

Сарађује са већим бројем научно-истраживачких и образовних институција у земљи и иностранству