Даница Мићановић

DanicaИме и презиме: Даница Р. Мићановић

Датум рођења: 15.01.1962.године

Титула:Доктор биотехничких наука

Научно звање: научни саветник

E-mail: dаnica.micanovic@pks.rs

 

 

 

Образовање:

 • Основно образовање стекла је у Рожајима, а средњу технички школу завржила је у Подгорици, СР Црна Гора.
 • Агрономски факултет уписала је 1981/1982.године у Чачку, а дипломорала 26. априла 1985. године (37/85), са просечном оценом 9,07, и стекла звање дипломинари инжењер агрономије.
 • Године 1986. уписала је Последимпломске студије на одсеку за Екологију и Агротехнику жита, Пољопривредног факултета у Земуну, а одбраном магистарског рада, под називом Утицај времена сетве на квалитет и принос озиме пшенице, стекла је звање  Магистра екологије и агротехнике жита (1629/1)  октобра 1991. године.
 • У звање истраживач сарадник изабрана је   децембра 1992.године (941/3-3).
 • Докторску дисертацију, под насловом Селекција сојева слободних азотофиксатора у циљу побољшаног усвајања атмосферског азота код различитих сорти пшенице, одбранила је децембра 1996. године (9292) на Пољопривредном факултету у Земуну, и стекла звање Доктора биотехничких наука..
 • Дана 30. априла 1997. године (број: 06-00-6/799) стиче научно звање научни сарадник.
 • Дана 19. јуна 2002. године (број: 06-00-6/1900) стиче научно звање виши научни сарадник.
 • Дана 11. јула 2007. године (број: 06-00-69/224) стиче научно звање научни саветник.
 • Дана 10. априла 2014. године (број: 01-24/24-01) изабрана је за професора струковних студија, на Високој здравствено санитарној школи струковних студија Висан,  у   Београду.

Професионално искуство:

 • У радном односу је од 02. септембра 1985. године.
 • Радила је у Институту за истраживања у пољопривреди Србија све до 2006. године, у Центру за стрна жита Крагујевац, као научни радник и обављала послове руководиоца Оделења за агротехнику, физиологију и заштиту биља. У Институту је стекла сва научна звања до научног саветника, за које је бирана у Институту за ратарство и повртарство у Новом Саду.
 • У току 1988. године обавила је специјализацију на Пољопривредном факултету у Земуну, на Катедри за земљишну микробиологију, а након тога је формирала Микробиолошку лабораторију у Центру за стрна жита у Крагујевцу, у којој је радила на проучавању слободних азотофиксатора.
 • Развила је оригиналан научни метод Пасаж диазотрофа, за селекцију пшнице на способност везивања азота из атмосфере и диазотрофа за одговарајућу сорту пшенице, који је патентиран код Савезног завода за интелектуални развој под бр. П-65/97-5.
 • Обавила је обуку на гасном хроматографу, у Центру за воћарство и виноградарство у Чачку, у току 1991. године и развила метод редукција ацетилена у етилен, у циљу мерења нитрогеназне активности као параметра за оцену азотофиксационе способности  биљака и сојева бактерија.
 • Постдокторску специјализацију обавила је током 1998.године у институту Integrated Approach to Crop Research, Rothamsted, Soil Scince Department, у лабораторији за молекуларну генетику микроорганизама, у циљу разумевања генетске основе асоцијативног система и његове примене код нелегуминозних биљака.

Развила је метод за идентификацију аутентичних ниф гена из Крагујевца методом PCR-a, прављење плазмида, инсертовање плазмида и секвенционирање.

Научна делатност:

 • Током научноистраживачког рада постигла је значајне резултате у области биљне производње. Истраживања у циљу стварања нових сорти, ефикасности искоришћавања енергије и нутриената, примене и коришћења бактерија азотофиксатора уз смањење загађивања екосистема, као и проширивања биодиверзитета су  посебне области којима се бави.
 • Резултате у области истраживања примене биолошке азотофиксације у ризосфери пшенице и одабирању перспективних линија пшенице у циљу стварања генотипова компатибилних са појединим сојевима азотофиксатора (диазотрофа) су њена пионирска истраживања у Србији, и дала су допринос развоју научне мисли у овој области.
 • Реализација патента за метод за селекцију пшенице на својство азотофиксације утире пример доброг споја науке и  праксе и истраживањима која имају комерцијалну примену.
 • Формирала је микробиолошку лабораторију у Крагујевцу у којој су остварени бројни научни резултати, који су афирмисани и високо позиционирани у домаћим и међународним научним круговима, у овој области и допринели укључивању многих истраживача у међеународне тнаучне кругове.
 • Као члан Научног већа Института за истраживања у пољопривреди СРБИЈА, Београд (1996-2000), и члан комисија за избор у научноистраживачка звања допринела је усавршавању млађих колега и сарадника.
 • Учествовала је у реализацији и руковођењу 17 научних пројеката, од којих су најзначајнији:национални подпројекат “Стварање и искоришћавање нових сорти уз рационализацију технологије гајења стрних жита“ у оквиру пројекта Унапређење производње стрних жита, С.4.18.39.0109; „Генетичка, физиолошка и еколошка истраживања стрних жита, потпројекат Е.1201А; „Развој савремених технологија гајења стрних жита, потпројекат С.4.02.37.435; „Агробиолошка, биохемијска и екофизиолошка истраживања у ратарству, повртарству, воћарству и виноградарству (12.Е.05); „Унапређење производње стрних жита – ЕВБ: С.4.18.39.0109; „Стрна жита-оплемењивање и напредне технологије гајења за побољшање приноса и квалитета хране-ТР 6893.Б; „Изучавање генетичке основе побољшања приноса и квалитета стрних жита у различитим еколошким условима, ТР 31092 (МНТР Р. Србије, 2011-2015)“ итд.
 • Објавила је до сада 212 научних јединица, међународног и националног значаја.
 • Била је члан многих комисија за одбрану магистарских и докторских теза, рецезент монографија, књига и часописа.
 • Рецезент је и Министартва просвете, науке и технолошког развоја за иновационе пројекте.

Иновативна и стручна делатност:

 • Од 01.07.2006. године ради у Привредној комори Србије, на јачању везе науке и привреде.
 • Као руководилац Одбора за технолошке иновације значајно је допринела афирмација иновационе делатности, интелектулане својине и трансфер знања и технологија у привреди, у Републици Србији и шире.
 • Учествовала је у креирању политике и стратегије иновационе делатности, научно технолошког развоја и интелектуалне својине у Србији.
 • Велики допринос у овој области дала је кроз развој едукативних програма за науку и привреду, и  подизању свети о значају и вредновању иновационог и интелектуалног капитала.
 • Била је члан Радне групе за писање Национа стратегије о интелектуалној својини и спровођење исте,
 • Учесник на пројекту EU Support to the education and information centre of the intellectual property office of Serbia.
 • Кроз чланство је комисији за Интелектуалну својину Међународне трговинске коморе ради на унапређењу и синхронизацији законодавства у области ИС и са Светском организацијом за интелектуалну својину
 • Члан је Радне групе за подизање свести против кривотворења и пиратерије, кроз коју ради на заштити потрошача.
 • Развила је први Модел за трансфер знања и технологија који је објављен као оргиналан научни рад.
 • Развилаје Базу иновација и нових технологија ПКС за подршку трансферу знања и технологија.
 • Учествовала је на пројекту ЕУ РСЕДП 2 Института Гоша -W-tech, Technology Transfer and Innovation Centre и тиме отворила врата сарадњи науке и привреде.
 • Значајно је допринела креирању политике и стратегије иновационе делатности и трансфера знања кроз учешће у  Надзорном одбору пројекта EU Improved SME Competitiveness and Innovation, Republic of Serbia и пројекта Integrated Innovation Support programme.
 • Учествује од 2006. на националном пројекту Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији, чији је координатор на нивоу Коморског система од 2009.године
 • Реализовала је у име ПКС 97 предавања из области иновационе делатности и трансфера знања и технологија.
 • Организовала је или суорганизовала 270 домаћих и међународних скупова, тренинга и радионица, у области иновационе делатности и интелектуалне својине.
 • Значајно је допринела јачању везе науке и привреде и подизању улоге и имиџа ПКС у овој области.
 • Учествовала је у многим програмима подршке и пројектима за подизању конкурентности српске привреде на бази знања као  експерт  за иновациону делатност и трансфер знања и технологија.
 • Као рукводилац ИПА пројекта у Србији NOBLE ideas-Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector, на Финалној конференцији у Румунији, од свих 13 партнера и 7 земаља, пред директоратом ЕУ је у име целог Пројекта представљала резултате ПКС као пример добре праксе, што је висока референца не само ПКС  већ и Србије, за све будуће програме и пројекте ЕУ. Кроз НО-БЛЕ пројекат значајно је допринела унапређена сарадња науке и привреде у области пољопривредно-прехрамбеног сектора, у Србији и региону ЈИЕ, и умрежила преко 2000 истраживача.

Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:

 • Члан је Развоје Академије Пољопривреде Србије (РАПС),
 • Члан је Друштва генетичара Србије,
 • Члан је Балканске еколошке асоцијације (Б.ЕН.А.),
 • Члан је комисије за интелектуалну својину и ИСТ ASCAME, асоцијације медитеранских комора,
 • Члан је комисије за интелектуалну својину ICC, међународне коморе.

Остало:

 • Познаје и користи све напредне програме MS Windows and Office tools (Word, Excel and PowerPoint).
 • Има изражене организационе способности и способности за рад под притиском.

Говори енглески и служи се руским  језиком.

CV: