Бранко М. Михаиловић

branko Име и презиме: Бранко М. Михаиловић

Датум рођења: 19. 10. 1978. године

Титула: Доктор економских наука

Научно звање: научни сарадник и доцент

E-mail: brankomih@neobee.net

 

 

 

БИОГРАФИЈА

 1. Образовање:

Бранко Михаиловић је рођен 19.10.1978. године у Смедеревској Паланци, Република Србија. Основну школу и гимназију (природно-математички смер) завршио је у Великој Плани. Дипломирао је на Економском факултету, смер маркетинга,  у Београду, 23. 04. 2002. године, на тему: “Формулисање стратегије предузећа”.

Магистрирао темом “Улога консалтинга у реструктурирању предузећа у  транзицији”, 06. 03. 2006. године, на Економском факултету, смер менаџмента, у Београду. Докторску дисертацију под насловом: “Развој консултантских услуга у Србији и њихов утицај на перформансе предузећа у агрокомплексу”, одбранио је 26. 01. 2010. године на Факултету за менаџмент у Ваљеву, Мегатренд Универзитета у Београду.

 1. Професионално искуство:

У периоду 2002-2005. година,  био је запослен у Институту за истраживање тржишта (ИЗИТ), Београд, у Центру за истраживање маркетинга и консалтинг. Од 15. априла 2006. године, запослен је у Институту за економику пољопривреде Београд, у сектору за научно-истраживачки рад.

У програмском периоду 2002-2005. година, као истраживач Института за истраживање тржишта (ИЗИТ), Београд, био је ангажован на пројекту Реструктурирање предузећа у функцији афирмације пропулзивног тржишног привређивања у Србији који се реализовао за потребе Министарства за науку, технологије и развој РС.

Био је члан истраживачког тима на пројекту основних истраживања бр. 149007 „Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења Републике Србије у Европску унију“, Министарства науке и технолошког развоја Републике Србије, у програмском периоду 2006-2010. година.

Ангажован је на пројекту 46006 „Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона“ финансираног од стране Министарства просвете и науке Републике Србије, у програмском периоду 2011-2014. година.

Одлуком Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије број 06-00-69/1140, дана 08. 07. 2010. године, изабран  је у звање научног сарадника за област економских наука.

Од марта 2014. године предаје на Војној академији, Универзитета одбране у Београду, Студијски програм: Логистика одбране.

 1. Научна, иновативна и стручна делатност:

На основу досадашњег научно-истраживачког рада, Министарство просвете и науке Републике Србије доделило му је категорију истраживача А1.

У магистарском раду, докторској дисертацији, монографијама и радовима објављеним у домаћим и страним стручним часописима и презентираним на научним скуповима националног и међународног значаја, бави се консалтингом, реструктурирањем предузећа, транзицијом и аграрном економијом. Као аутор/коаутор, објавио је преко 150 библиографских јединица (од тога: 10 монографијa).

Био је ангажован у научно-истраживачком раду на већем броју пројеката, у својству члана истраживачких тимова. Наиме, учествовао је у преко 50 пројеката из следећих области: финансијске анализе; спровођење различитих типова истраживања тржишта; процене вредности предузећа и програми приватизације; израда инвестиционих програма и бизнис планова; пројекти истраживања и праћења макроекономских кретања и коњунктуре грана и производа; као и на формулисању и имплементацији стратегија  развоја  општина  у  Србији.

Учествовао је у три пројектна циклуса финансирана од Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије: Реструктурирање предузећа у функцији афирмације пропулзивног тржишног привређивања у Србији, 2002-2005., Мултифункционална пољопривреда и рурални развој у функцији укључења Републике Србије у Европску унију, 2006-2010. (Пројекат 149007), Одржива пољопривреда и рурални развој у функцији остваривања стратешких циљева Републике Србије у оквиру дунавског региона, 2011-2015. (Пројекат 46006). Такође, као члан истраживачког тима учествовао је на следећим пројектима: “Однос домаћих и извозних цена“, „Анализа тржишта козметичких производа Србије” за компанију Нивеа из Немачке, „Бизнис план за индустрију меса Синд – Шабац, Бизнис план за хотел Палисад – Златибор, Инвестициони програм новог капацитета за прераду кафе Интермецо, „Процене вредности и програми приватизације” за следећа предузећа: Инова, Кокин Брод; Текстилколор, Бабушница; Инекс Диана, Стара Пазова; Топличанка, Прокупље; Жупљанка, Александровац; Ирис, Пројепоље; Јасен, Бродарево; Пиротекс, Пирот; АД Панчево, Панчево; Обућа Златар, Нова Варош; Затекс, Гаџин Хан; Опрема, Пирот; Диорк, Крагујевац; Ђука Динић, Ниш; КТК Кожа, Зајечар; Слога, Београд; Понишавље, Пирот; Лескодрво, Лесковац; Ћеле-кула, Ниш; Слобода, Обреновац; Драгиша Брашован – трудбеник, Београд; Бачка опека, Суботица; ЕЛПО, Нови Сад; Пристаниште Потисје, Сента; Динамо транспорт, Суботица; „Стратегија развоја општине Мали Зворник“, „Програм економског и социјалног развоја МЗ Глогоњ“, „Стратегија развоја општине Беочин“, „Стратегија развоја општине Мионица“, „Стратегија развоја Брчко дистрикта БиХ“, „Бизнис план предузећа за међународни и унутрашњи транспорт „ХРСТИЋ ТРАНС“ д.о.о. Нови Сад“, „Бизнис план предузећа «НЕДИЋ АГРАР» АД Бочар“, Стратегија развоја пољопривреде града Београда до 2015“, „Стратегија развоја општине Панчево“, „Анализа стања и могућности развоја општина АП Војводине које се граниче са Румунијом“, „Израда стратешког плана развоја општине Бач“, „Израда стратешког плана развоја општине Апатин“, „Стратегија одрживог руралног развоја ГО Обреновац за период 2012-2022. године“, „Solutions and interventions for the technological transfer and inovation of the agrofood sector in South East regions“, Study no.1, Programme co-funded by the Europian Union, South East Europe, Transnational Cooperation Programme, „Analysis of the Situation in the Rural Areas of Serbia, Capacity Building for the Establishment and Implementation of a LEADER Initiative in the Republic of Serbia.

Написао је или је учествовао у писању следећих монографија: „Улога консалтинга у реструктурирању предузећа у транзицији“, ”Формулисање стратегије предузећа“, „Анализа фактора пословног амбијента Србије у завршној фази економске транзиције“, “Водич за евалуацију консултантског учинка”, “Улога и значај маркетинга у развоју аграрног сектора Србије“, “Менаџмент и маркетинг услужног сектора“, “Развој консултантских услуга у Србији и њихов утицај на перформансе предузећа у агрокомплексу“, “Међународни маркетинг као фактор развоја извозне конкурентности”, “Пословна етика и комуницирање“, “Challenges of management consulting in modern business of agricultural enterprises”.

 1. Чланство у професионалним (струковним) асоцијацијама:
 • Члан је Балканске еколошке асоцијације (B.E.A.); Научног друштва аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.).
 • На VII (седмој) седници Скупштине Научног друштва аграрних економиста Балкана, одржане 06.06.2014. године у Београду, изабран је за председника надзорног одбора Научног друштва аграрних економиста Балкана (Н.Д.А.Е.Б.) за период 2015. – 2019. година.
 • Изабран је у звање академика на Развојној академији пољопривреде Србије (РАПС) – редован члан од 14. 04. 2015. године.
 1. Остало:
 • Енглески језик је учио четири године у Гимназији и четири године на Економском факултету;
 • Поседује сертификат за тзв. пословни пакет за рад на рачунару (Windows 2000, Word 2000, Excel 2000, Internet Explorer 5, Outlook Express 5);
 • Члан издавачког савета часописа – Економика Ниш;
 • Рецензент научних радова у часопису Економика пољопривреде (М 24);
 • Рецензент неколико монографија и радова пријављених за домаће и међународне научне скупове;
 • Био је члан и председник комисије за избор у научно-истраживaчка звања;
 • Активно је учествовао у међународној сарадњи као аутор научних публикација и скупова међународног значаја, који су реализовани у оквиру пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије;
 • У монографијама и другим публикацијама има преко 120 цитата;

Члан Управног одбора Института за економику пољопривреде у периоду од 12.07.2013. године (Решење Владе РС, 24 број 119-5937/2013) до 25.10.2014. (Решење Владе РС, 24 број 119-13216/2014);